Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

  

 Znak sprawy: IR.271.22.2019

Kudowa-Zdrój, 19-11-2019r. 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 2 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Przebudowa ulicy Słone w Kudowie Zdroju  - Etap I” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30-10-2019 pod numerem 616725-N-2019, jako najkorzystniejsza wybrana została Oferta nr 1.  Złożona przez firmę NOVA-PROJECT SP. Z O.O. Al. Ludomira Różyckiego 1C, 51-608 Wrocław.        

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną ofertom punktacją w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją.

Oferta nr 1. złożona przez firmę NOVA-PROJECT SP. Z O.O. Al. Ludomira Różyckiego 1C, 51-608 Wrocław, liczba uzyskanych pkt: 60 w tym cena: 60; KPC-1: 0 ; KPC-2: 0.

UZASADNIENIE WYBORU:

Ponieważ w niniejszym postępowaniu ważna oferta wpłynęła od 1 Wykonawcy. Kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionym w SIWZ tj. Cena ofertowa brutto - 60%, Gwarancja  - 30%, Termin wykonania DP - 10%,  ww. oferta uznana została za najkorzystniejszą, gdyż uzyskała największą liczbę punktów łącznie tj. 60,  w przejętych kryteriach oceny ofert.

  1. Informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 pkt. 5 i 6 – nie dotyczy
  2. W zamówieniu nie wystąpiły przesłanki do unieważnienia postępowania.

 

BURMISTRZ

Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.22.2019 z dnia 19-11-2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:19.11.2019 11:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:19.11.2019 11:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 103