Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: IR.271.23.2019

Kudowa-Zdrój, 13-11-2019 

 

Wyjaśnienia do wniosków:

nr 3 z dnia 07.11.2019 r., nr 4 z dnia 08.11.2019 r., nr 5 z dnia 08.11.2019 r.,

oraz

 Informacja o zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w tym zmiana Załącznika nr 2 - formularza ofertowego

 

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
UBEZPIECZENIE INTERESÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KUDOWA-ZDRÓJ” zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04-11-2019 pod numerem 617947-N-2019

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)w związku z wpłynięciem wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój, udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

 

WYJAŚNIENIA DO WNIOSKU NR 3

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane.

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

trzy budynki wskazane w załączniku nr 1f gr. 1 są pustostanami/są nieużytkowane:
- poz. 20 - budynek tkalni II ul. Fabryczna 12 pow. użytkowa 7922 m² - wartość 4.753.200 zł,

- poz. 26 - budynek kotłowni KZPB wraz z kominem działka 438/65 AM-17 – wartość: 31.520,00 zł,

- poz. 27 - budynek magazynowy KZPB działka 438/66 AM-17 – wartość: 17.290,00 zł.

 

dwa z nich wskazane w załączniku nr 1f gr. 1 jako pustostany, są w awaryjnym stanie technicznym:

 • poz. 26 - budynek kotłowni KZPB wraz z kominem działka 438/65 AM-17,
 • poz. 27 - budynek magazynowy KZPB działka 438/66 AM-17.

Natomiast w złym stanie technicznym jest poz. 20 - budynek tkalni II ul. Fabryczna
 12 pow. użytkowa 7922 m²,

Budynki są zamknięte, niedostępne dla osób postronnych, oznaczone tablicą ostrzegawczą „wstęp wzbroniony”. Teren na którym znajdują się w/w nieruchomości znajduje się pod nadzorem firmy ochroniarskiej, z którą Gmina Kudowa -Zdrój podpisała umowę o patrolowanie obiektów.

 

Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu do Flexy dla tych trzech budynków.

 

 

 1. W odniesieniu do budynków wyłączonych z użytkowania prosimy o ograniczenie do FLEXY (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 2.

 

 1. Dla budynków starszy niż 50 lat dla których nie wykonano remontów i modernizacji prosimy o wprowadzenie wartości rzeczywistej.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. Prosimy o włączenie do akceptowalnych wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk :

 

Brak ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do:

- budynków wzniesionych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa,

- wszelkich podziemnych i nadziemnych linii przemysłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych, telegraficznych oraz wszelkich sygnałów komunikacyjnych zarówno audio, jak i wizualnych, włączając przewody, kable, słupy, pylony, mierniki, wieże i jakiekolwiek wyposażenie, które może towarzyszyć takim konstrukcjom, w tym podstacje wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem znajdujących się w miejscu ubezpieczenia,

- wszelkich budowli wodnych, np. zbiorników wodnych, tam, nabrzeży, falochronów, mól, kanałów, rowów melioracyjnych, chyba że Towarzystwo wyraziło zgodę,

- wszelkich dróg, ulic, placów oraz budowli inżynierskich dróg, ulic i placów, chyba że Towarzystwo wyraziło zgodę,

- mienia przechowywanego lub użytkowanego niezgodnie z jego przeznaczeniem lub wymaganiami producenta,

- mienia znajdującego się w podziemiu w kopalni.

III .

Wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody:

- wyrządzone pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających, przez Ubezpieczającego lub osoby, za które ponoszą oni odpowiedzialność,

- powstałe podczas obsługi maszyn lub urządzeń przez Ubezpieczającego lub osoby, za które ponoszą oni odpowiedzialność, nie posiadających wymaganych uprawnień lub odpowiedniego przeszkolenia, o ile posiadanie takich uprawnień jest wymagane,

- powstałe w wyniku przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych oraz w dostawie energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu lub innych mediów,

- powstałe wskutek przemarzania lub przenikania wód gruntowych i opadowych przez fundamenty, ściany, posadzki, stropy,

- powstałe wskutek pocenia się rur lub nawilgacania pomieszczeń w wyniku nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, technologicznych,

- spowodowane uszkodzeniem lub utratą mienia w niewyjaśniony sposób.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 1. Prosimy o informację czy Zamawiający planuje w okresie ochrony wyłączyć z eksploatacji jakieś  budynki i budowle ,jeżeli tak to które.

 

Odpowiedź: Zamawiający, informuje, że w okresie ochrony nie planuje wyłączać z eksploatacji budynków i budowli objętych ubezpieczeniem.

 

 1. Prosimy o informację, czy w okresie ostatnich 20 lat lokalizacje Zamawiającego zostały dotknięte ryzykiem powodzi/podtopień? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości strat, nawet jeśli Zamawiający nie posiadał w tym zakresie pokrycia ubezpieczeniowego.

 

Odpowiedź: Nie.

 

 1. Prosimy o informację, czy lokalizacje Zamawiającego zgłoszone do ubezpieczenia znajdują się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią (w rozumieniu ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. z późn. zmianami)? Jeśli tak, prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem wartości.

 

Odpowiedź: Nie.

 

 1. W odniesieniu do OC za szkody wyrządzone przez organizatora imprez, prosimy
  o potwierdzenie, że w przypadku organizacji pokazu sztucznych ogni/fajerwerków, zostaną do tego zatrudnione podmioty profesjonalnie trudniące się pokazami sztucznych ogni.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. Prosimy o określenie wartości PML.

 

Odpowiedź: Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II – około 12 600 000 zł.

 

 1. W odniesieniu do budynków zabytkowych prosimy o dodanie zapisu ,że Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za wartość zabytkową albo historyczną.

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

 

 1. Czy do ubezpieczenia zgłaszane są obiekty mostowe.

 

Odpowiedź: Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia most drogowy w ciągu ul. Kościuszki o wartości 81 032,45 zł.

 

 1. Jeżeli tak to proszę o informacje o stanie technicznym.

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje ,że w roku 2019 przeprowadzono 5 – letnią kontrolę obiektu (protokół z dnia 27.08.2019 r.). Zgodnie z kontrolą stan mostu jest dobry (ocena całego obiektu- 4,00).

 

 

 1.  Czy szkoły i placówki gminy nabywają wyposażenie które posiada odpowiednie atesty lub certyfikaty(zgodnie z rozprzadzeniem MENiS z 31.12.2002r)

 

Odpowiedź: Tak.

 

 1. Prosimy o  informację; czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia wysypisko śmieci.

 

Odpowiedź: Zamawiający posiada zrekultywowane składowisko odpadów, odpowiedzialność cywilna z tego tytułu nie jest przedmiotem ubezpieczenia w części I niniejszego postepowania, tylko infrastruktura się tam znajdująca wykazana w załączniku 1f do SIWZ – ogrodzenie składowiska na Brzozowiu i system odwodnienia o wartości 1 232 091,86 zł – zakres opisany w części I załącznika 1a do SIWZ.

 

 1. Jeżeli tak to w jakim zakresie.

 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 16.

 

 1. Czy do ubezpieczenia wskazany jest  PSZOK?

 

Odpowiedź: Nie.

 

 1. Jeśli tak :

- od kiedy

-czy spełnia wymogi wynikające z art.25 ustawy o odpadach

-jak są magazynowane odpady niebezpieczne(farby ,smary ,zarówki ,baterie i podobne

-jak  jest magazynowany sprzę elektroniczny

-czy punkt jest zarządzany przez zamawiającego czy jest to wykonawca zewnętrzny

-czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę
zewnętrznego do posiadania ubezpieczenie OC

-czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód
wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych
od Ubezpieczającego

- czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z
odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym
ich przetwarzaniem

-prosimy o załączenie regulaminu PSZOK.

 

 

Odpowiedź: Nie dotyczy.

 

 1. w klauzuli usunięcia po szkodzie prosimy o wprowadzenie zapisu iż koszty usunięcia pozostałości po szkodzie pokrywane są w ramach sumy ubezpieczenie do wysokości 10% nie więcej niż 300 000,00zł

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 

 1. W klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji prosimy o wprowadzenie zakresu FLEXA oraz wyłączenia ryzyka dewastacji.

 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 1.

 

 1. W klauzuli reprezentantów w OC prosimy o wykreślenie szkód wyrządzonych umyślnie.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 

 1. W klauzuli kosztów dodatkowych prosimy o wprowadzenia zapisu: maksymalna suma ubezpieczenia kosztów dodatkowych wynosi 5% sumy ubezpieczenia mienia i nie więcej niż 100 000,00zł

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

WYJAŚNIENIA DO WNIOSKU NR 4

 

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia z wyłączeniem drobnych usług medycznych świadczonych przez personel na rzecz podopiecznych domów pomocy społecznej.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych,  lotniczych.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej - w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie  dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. Prosimy o zgodę na wprowadzenie  podlimitu w ubezpieczeniu  odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu  do kwoty 200.000,00 zł. lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 1. Prosimy o zgodę na wprowadzenie  podlimitu w ubezpieczeniu  odpowiedzialności cywilnej  pkt 4.22 za szkody powstałe  w związku z gospodarowaniem zasobem nieruchomości do kwoty 100.000,00 zł.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 

 1. Prosimy o zgodę na wprowadzenie  podlimitu w ubezpieczeniu  odpowiedzialności cywilnej  pkt 4.23 za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania, które mogą wyniknąć w związku z administrowaniem nieruchomościami komunalnymi (…) w związku z gospodarowaniem zasobem nieruchomości do kwoty 100.000,00 zł.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 

 1. Prosimy o wskazanie iloma lokalami mieszalnymi/użytkowymi zarządza/administruje Zamawiający lub jego jednostki organizacyjne.

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dysponuje 135 lokalami mieszkalnymi,16 budynkami mieszkalnymi oraz zarządza 6 wspólnotami mieszkaniowymi. Ponadto Zamawiający wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami kultury posiada budynki użytkowe wymienione w załączniku 1f do SIWZ.

 

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe w OC działalności będą objęte w granicy sumy gwarancyjnej.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. Odnośnie szkód wyrządzonych podczas pokazów ogni sztucznych, prosimy o dodanie zapisu: pod warunkiem, że pokaz był organizowany przez firmę zawodowo trudniącą się organizacją pokazów.

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie wnioskowanej frazy.

 

 1. Prosimy o odpowiedz na pytania dotyczące dróg:

a)   czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom   zewnętrznym (jeśli tak to czy podmioty te mają polisy OC)

b)   prosimy o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących:

  - częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na
  bezpieczeństwo użytkowników dróg

  - maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia

  - sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie  
    znaków)

c) stan zarządzanych dróg

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

a) usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym, które  posiadają polisy OC, bądź – doraźnie- usuwanie zagrożeń odbywa się siłami własnymi;

b) nie posiada wewnętrznych uregulowań w tym zakresie, kontrola stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg odbywa się w miarę potrzeb,

- maksymalny czas reakcji na zgłaszane zagrożenia wynosi 24 h;

- sposób reakcji na zgłaszane zagrożenia polega na zabezpieczeniu miejsca uszkodzenia poprzez ustawienie znaków ostrzegawczych oraz barier ochronnych.

c) 60% zarządzanych dróg posiada nawierzchnię w stanie dobrym, natomiast 40% - w stanie dostatecznym

 

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w pojazdach pozostawionych na parkingach i miejscach parkingowych (postojowych) prowadzonych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego nie obejmuje kradzieży pojazdów  i mienia z pojazdów, szkód wskutek aktów dewastacji i / lub wandalizmu.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

15. Prosimy o zmianę zapisu :

 Zakres terytorialny teren RP  a w przypadku podróży zagranicznych teren całego świata, z wyłączeniem USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii.

na:

Zakres terytorialny teren RP  a w przypadku podróży służbowych teren całego świata, z wyłączeniem USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii.

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

 

16. Prosimy w pkt. 4.29 – OC za szkody w rzeczach przyjętych na przechowywanie (OC szatni)  - o poniższą zmianę: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w gotówce, papierach wartościowych, wyrobach jubilerskich, kluczykach  pozostawionych w szatniach.”

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

 

17. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia OC w 4.30 nie będą objęte szkody kradzieży mienia z pojazdu.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

18. Prosimy o akceptację franszyzy redukcyjnej dla szkód w związku z wydaniem błędnych decyzji administracyjnych  1.000 zł lub innej akceptowalnej oraz w OC dróg – 400 zł lub innej akceptowalnej.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

19. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

    W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe, prosimy o szczegółowe informacje na temat     składowiska odpadów – lokalizacja, otoczenie, wielkość, ilość i rodzaj przyjmowanych odpadów.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

20. Odnośnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie,

że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, ponieważ nie wie jaki będzie stan ewentualnie przejmowanych obiektów. Jednocześnie informuje, że przekaże wszystkie wymagane informacje ubezpieczycielowi i niezwłocznie przystąpi do uzupełnienia braków.

 

21 Odnośnie procedury likwidacji szkód - prosimy o wyłączenie zapisu w pkt. 10 („W razie konieczności uzupełnienia niezbędnych dokumentów i informacji Wykonawca może tylko dwukrotnie zwrócić się do Zamawiającego bądź innych osób zainteresowanych (ubezpieczający, ubezpieczony)”.) z zakresu ubezpieczenia OC. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

 

22. Prosimy o potwierdzenie, że zapis w pkt. 16 („Wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych będą dokonywane przez Wykonawcę na rachunek bankowy Zamawiającego bądź poszkodowanego”) nie dotyczy ubezpieczenia OC.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

23. Prosimy o potwierdzenie, że w punkcie 4.31 nie będą objęte szkody w nagrobkach wyrządzone wskutek aktów wandalizmu i / lub dewastacji.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

24.       Prosimy o wprowadzenie podlimitu na szkody wzajemne w wysokości 100 000,00 zł lub innego odpowiadającego Zamawiającemu.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

25. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC zapisu w Postanowieniach ogólnych dotyczących realizacji zamówienia – pkt. 17 „W przypadku zaistnienia szkody (zdarzenia, wypadku ubezpieczeniowego), w odniesieniu do której odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikała będzie z różnych postanowień określonych w zakresie ubezpieczenia i/lub warunkach dodatkowych (obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych) i/lub klauzulach (obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych), zastosowanie będą miały postanowienia korzystniejsze dla zamawiającego (ubezpieczającego i ubezpieczonego), przez które w szczególności należy rozumieć szerszy zakres ubezpieczenia, wyższe limity odpowiedzialności, mniejsze jej ograniczenia, a także niższe franszyzy i udziały własne”. Przy zastosowaniu powyższego postanowienia powstają wątpliwości, czy podlimity określone dla poszczególnych ryzyk w OC będą mieć zastosowanie, ponieważ ryzyka te wynikają z odpowiedzialności ogólnej (deliktowej, kontraktowej). Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, to prosimy o potwierdzenie, że podlimity określone w SIWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od wysokości sumy gwarancyjnej.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podlimity określone w SIWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od wysokości sumy gwarancyjnej.

 

26.W odniesieniu do zapisu: „Zakres działalności wskazany powyżej może ulegać zmianie” (pkt. 32 Załącznika nr 1 do SIWZ) prosimy o potwierdzenie, że objęcie ochroną działalności innych niż wymienione w SIWZ wymagać będzie zgody Wykonawcy (w przeciwnym przypadku może zaistnieć sytuacja, w której Wykonawca będzie musiał objąć ochroną działalności nieakceptowalne lub wyłączone z reasekuracji).

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

27.Prosimy o potwierdzenie, że zakresem nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

28.Prosimy o wykreślenie lub przeniesienie do fakultatywnego zakresu ochrony pkt. 4.4 - odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z naruszenia dóbr osobistych. Brak zgody spowoduje brak możliwości złożenia oferty.

 

Odpowiedź: Zgodnie z art. 23 k.c. dobra osobiste człowieka to w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Dla potrzeb niniejszego postępowania zamawiający za dobra osobiste uznaje jednak tylko życie i zdrowie człowieka.

 

 

29.Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową (powyższe nie dot. ryzyka OC organizatora imprez).

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

30.Odnośnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, ponieważ nie wie jaki będzie stan ewentualnie przejmowanych obiektów. Jednocześnie informuje, że przekaże wszystkie wymagane informacje ubezpieczycielowi i niezwłocznie przystąpi do uzupełnienia braków.

 

 

31. Prosimy o potwierdzenie, że OC inwestora nie obejmuje OC zawodowej.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

32.Prosimy o potwierdzenie,  że ochrona wg punktu 4.48 odpowiedzialności cywilnej  obejmować będzie wyłącznie koszty  odtworzenia dokumentów.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

33.Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie.

 

34.Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

35. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z podawaniem (serwowaniem) produktów żywnościowych w ramach prowadzonej działalności lub organizowanych imprez okolicznościowych przez wszystkie jednostki a także szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

36.Odnośnie rozszerzenia zakresu OC o szkody wyrządzone w skutek przeniesienia chorób zakaźnych, m.in. w związku z funkcjonowaniem stołówek w placówkach oświatowych, prosimy o potwierdzenie, że nie chodzi o szkody objęte ubezpieczeniem obowiązkowym.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

37. Prosimy o potwierdzenie,  że  oprócz pozycji:  ogrodzenie składowiska odpadów na Brzozowiu

Z wykazu mienia,  nie zgłoszono do ubezpieczenia innego mienia usytuowanego na terenie wysypiska /składowiska odpadów.

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oprócz ogrodzenia składowiska odpadów na terenie wysypiska usytuowany jest system odwodnienia "By-pass" składowiska odpadów zbudowany w ramach proj. "Ochrona wód dorzecza rzeki Metui w Kudowie-Zdroju i Nachodzie" na kwotę 1.204.400 zł , który znajduje się w załączniku 1f do SIWZ w zakładce gr.II.

 

38. Odnośnie mienia usytuowanego na wysypisku/składowisku odpadów prosimy o wyrażenie zgody na wyłączenie ryzyk: ogień , dym, sadza, wybuch,  w przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla tego mienia w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 2.000 zł lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

39. W odniesieniu  do system odwodnienia "By-pass" składowiska odpadów zbudowany w ramach proj. "Ochrona wód dorzecza rzeki Metui w Kudowie-Zdroju i Nachodzie" wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

40. Prosimy o podanie długości mostu ul. Kościuszki

 

Odpowiedź: 10,95 m

 

41. W odniesieniu mostów, szklarni, namiotów wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 

42. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula katastrofy budowlanej nie dotyczy budynków przeznaczonych do rozbiórki.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

43. W odniesieniu do budynków i budowli zgłaszanych do ubezpieczenia prosimy o uzupełnienie danych dot  stanu technicznego wszystkich budynków  wg gradacji; dobry, dostateczny , zły, awaryjny.

 

Odpowiedź: Zamawiający załącza wykaz budynków z uzupełnionymi danymi.

 

44. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia;
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

45. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.\

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

46. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

 1. budynki wynajmowane w których prowadzona jest działalność stwarzająca zagrożenie wybuchu pożaru

 

Odpowiedź: Nie.

 

47. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są   zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

48. Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości.

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sukcesywnie planowane są prace inwestycyjno-remontowe budynków mieszkalnych (w tym m.in.: zmiana systemu ogrzewania w lokalach gminnych, wymiana konstrukcji i pokrycia dachów z wykonaniem kominów wentylacyjnych, naprawy elewacji, naprawy dachów, wymiany drzwi wejściowych, wymiany okien) na łączną kwotę ok. 155.000 zł 

-w roku 2020 planowana jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. termomodernizacji budynku przy ul. Głównej 43, w którym znajduje się Kudowskie Centrum Kultury i Sportu

 

49. Prosimy o przeniesienie:

klauzuli mienia wyłączenia ryzyka z eksploatacji do katalogu klauzul fakultatywnych

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

50. Prosimy o dodanie w ryzyku kradzieży  w tym w kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w papierach wartościowych, wyrobach jubilerskich – mienia pracowniczego i uczniowskiego.

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

 

51.Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne

 

Odpowiedź: Nie.

 

53.Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w niniejszej SIWZ zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

54. Prosimy o ustanowienie limitu dla ryzyka powodzi, podtopienia i podniesienia poziomu wód gruntowych w wysokości 1 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

55. Prosimy  o ustanowienie procentowej franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi, podtopienia i podniesienia poziomu wód gruntowych  10% wartości szkody min. 5 000 zł).

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

56. Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.

Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości

 

Odpowiedź: 12 600 000 zł – Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II.

 

57. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia pustostany/ budynki nieużytkowane

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

trzy budynki wskazane w załączniku nr 1f gr. 1 są pustostanami/są nieużytkowane:
- poz. 20 - budynek tkalni II ul. Fabryczna 12 pow. użytkowa 7922 m² - wartość 4.753.200 zł,

- poz.26 - budynek kotłowni KZPB wraz z kominem działka 438/65 AM-17 - wartość: 31.520,00 zł,

- poz.27 - budynek magazynowy KZPB działka 438/66 AM-17 – wartość: 17.290,00 zł.

 

dwa z nich wskazane w załączniku nr 1f gr. 1 jako pustostany, są w awaryjnym stanie technicznym:

 • poz. 26 - budynek kotłowni KZPB wraz z kominem działka 438/65 AM-17,
 • poz. 27 - budynek magazynowy KZPB działka 438/66 AM-17.

Natomiast w złym stanie technicznym jest poz. 20 - budynek tkalni II ul. Fabryczna
12 pow. użytkowa 7922 m²,

Budynki są zamknięte, niedostępne dla osób postronnych, oznaczone tablicą ostrzegawczą „wstęp wzbroniony”. Teren na którym znajdują się w/w nieruchomości znajduje się pod nadzorem firmy ochroniarskiej, z którą Gmina Kudowa -Zdrój podpisała umowę o patrolowanie obiektów.

Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu do Flexy dla tych trzech budynków.

 

58. W odniesieniu do pustostanów i mienia wyłączonego z eksploatacji oraz budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 57.

 

59. Dla budynków wyłączonych z eksploatacji( pustostanów) prosimy o przesłanie;

-wykazu  ich lokalizacji (adresu),

-jednostkowych sum ubezpieczenia,

- czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarska, własna ochronę, inne?

     -sposobu ich zabezpieczenia

-podanie przyczyny ich wyłączenia,

- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd.

- czy wewnątrz budynków znajdują się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie?.

 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 57. Ponadto Zamawiający informuje, że w tych budynkach wszelkie rodzaju media zostały wyłączone i wewnątrz nie znajduje się żadne mienie.

 

60. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki lub budowle kryte palnie w szczególności drewnem (np. gontem) lub materiałem roślinnym (np. strzechą, trzciną,…)?
W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie lokalizacji tych budynków / budowli oraz określenie ich wartości jednostkowej.

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada budynki kryte gontem. Są to budynki wymienione w załączniku 1f do SIWZ w zakładce Budynki i bud.-jednostek” należące do Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego – poz. 1 – 7. Wszystkie budynki znajdują się na terenie Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego przy ul. Pstrążnej 14. Wszystkie w/w budynki należą do ekspozycji muzealnych.

 

61. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie

 do umowy (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ).

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

62. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany wymagać będą akceptacji obu stron umowy (Zamawiającego i Wykonawcy)

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 

63. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniem objęte są urządzenia, instalacje i sieci

elektryczne (elektroenergetyczne) lub elektroniczne przynależące do budynków i budowli

Ubezpieczonego znajdującymi się w odległości nie większej niż 1000m od miejsca ubezpieczenia

 określonego w SIWZ”

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 

64. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zgłoszone są obiekty typu sortownia, spalarnia,

przetwarzanie odpadów. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o ich wyłączenie z ubezpieczenia.

 

Odpowiedź: Nie.

 

65. Prosimy o uzupełnienie wykazu mienia – załącznik nr 1d o stan techniczny budynków np. wg gradacji: bardzo dobry, dobry, dostateczny, zły,

 

Odpowiedź: Zamawiający załącza wykaz budynków z uzupełnionymi danymi.

 

 

Ubezpieczenia komunikacyjne:

 

 

 1. Prosimy o zaakceptowanie składki minimalnej w AC – 300,00 zł

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 1. Prosimy o usunięcie z zakresu zapisu ,, uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo jego wyposażenia wskutek przedostania się do niego cieczy z powodu intensywnego deszczu lub w wyniku wydostania z przewodów i urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych lub grzewczych, z wyłączeniem szkód powstałych wskutek zassania cieczy przez silnik”

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 1. Prosimy o usunięcie z zakresu zapisu ,,uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo jego wyposażenia powstałym w wyniku samoistnego otwarcia w trakcie jazdy pokrywy silnika lub bagażnika.”

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 

 1. Prosimy o usunięcie z zakresu zapisu ,, uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo jego wyposażenia powstałym w wyniku samoistnego otwarcia w trakcie jazdy pokrywy silnika lub bagażnika.”

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 

 1. Prosimy o usunięcie z zakresu zapisu ,,uszkodzeniu powstałym w ubezpieczonym pojeździe, zwłaszcza w układzie zawieszenia lub układzie jezdnym pojazdu, wskutek wjechania przez pojazd w nierówności na drodze.”

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 

 1. Prosimy o usunięcie z zakresu zapisu ,,uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo jego wyposażenia powstałym w wyniku samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym.”

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 

 1. Prosimy o usunięcie z zakresu zapisu ,,zniszczeniu lub uszkodzeniu ogumienia, również w sytuacji, gdy uszkodzeniu uległo jedynie ogumienie na skutek wypadku ubezpieczeniowego objętego zakresem ubezpieczenia, za wyjątkiem uszkodzenia ogumienia przez osoby trzecie, polegającego na celowym przebiciu – limit odpowiedzialności w wysokości 5 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (limit wspólny dla wszystkich pojazdów),

uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej”

 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 1. Prosimy o usunięcie z zakresu zapisu ,, Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o koszty wymiany urządzeń przy utracie lub zniszczeniu kluczyków lub innego urządzenia przewidzianego przez producenta pojazdu umożliwiającego uruchomienie silnika lub odblokowanie zabezpieczeń przeciwkra­dzieżowych”

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 1. Prosimy o usunięcie z zakresu zapisu ,, Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o koszty związane z wymianą płynów eksploatacyjnych w przypadku uszkodzenia odpowiednich układów silnika ubezpieczonego pojazdu na skutek wypadku ubezpieczeniowego objętego umową ubezpieczenia.”

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 1. Prosimy o usunięcie z zakresu zapisu ,, odbiór ubezpieczonego pojazdu - w przypadku wypadku, awarii lub kradzieży.”

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 1. Prosimy o wyłączenie z zakresu Assistance Ukrainy

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie że assiatance dotyczy pojazdów osobowych oraz do 3,5t których wiek nie przekracza 15 lat.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. Prosimy o informację czy Zamawiający  w okresie ubezpieczenia planuje zakup pojazdów, jeśli tak prosimy o podanie ilości i największej wartości pojazdu.

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że planowany jest zakup używanego autobusu na potrzeby dowożenia dzieci do szkół  o wartości maksymalnej 250.000 zł.

 

 1. Prosimy o zmianę zapisu z ,, Po przyjęciu zgłoszenia szkody ubezpieczyciel zobowiązuje się do bezzwłocznego uzgodnienia z ubezpieczającym lub ubezpieczonym dogodnego dla obu stron terminu oględzin szkody. Dokonanie przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin pojazdu nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia szkody, a przedstawienie kalkulacji kosztów naprawy w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania oględzin. W razie niedokonania przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin w tym terminie, ubezpieczający, ubezpieczony lub użytkownik pojazdu ma prawo sam przekazać pojazd do warsztatu naprawczego, dostarczając ubezpieczycielowi zdjęcia uszkodzonego pojazdu oraz kosztorys naprawy. Maksymalny termin akceptacji przez ubezpieczyciela kosztorysu, bez której warsztat nie może rozpocząć naprawy, wynosi 3 dni robocze od jego skutecznego dostarczenia; po upływie tego terminu przyjmuje się akcept milczący. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie faktur lub kosztorysu”  na ,, Po przyjęciu zgłoszenia szkody ubezpieczyciel zobowiązuje się do bezzwłocznego uzgodnienia z ubezpieczającym lub ubezpieczonym dogodnego dla obu stron terminu oględzin szkody. Dokonanie przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin pojazdu nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia szkody, a przedstawienie kalkulacji kosztów naprawy w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania oględzin. W razie niedokonania przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin w tym terminie, ubezpieczający, ubezpieczony lub użytkownik pojazdu ma prawo sam przekazać pojazd do warsztatu naprawczego, dostarczając ubezpieczycielowi zdjęcia uszkodzonego pojazdu oraz kosztorys naprawy. Maksymalny termin akceptacji przez ubezpieczyciela kosztorysu, bez której warsztat nie może rozpocząć naprawy, wynosi 3 dni robocze od jego skutecznego dostarczenia.”

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 1. Prosimy na zmianę zapisu z ,,  W przypadku szkód polegających na uszkodzeniu lub kradzieży części pojazdu do wartości 3 000,00 zł, ubezpieczyciel zezwoli na dokonanie naprawy bez oględzin (procedura uproszczona), pod warunkiem zgłoszenia szkody przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub użytkownika oraz przesłanie przez niego protokołu wraz ze zdjęciami szkody. W przypadku podejrzenia, iż szkoda jest konsekwencją popełnienia czynu zabronionego ubezpieczający powiadomi niezwłocznie policję, nie później niż w ciągu 24 godzin.  na,, Dla szkód których wartość nie przekracza 2 000,00 zł możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, pod warunkiem powiadomienia ubezpieczyciela po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym zabezpieczeniu danych umożliwiających weryfikację rodzaju
  i rozmiaru szkody (pisemny protokół z miejsca zdarzenia opisujący przypuszczalne jego przyczyny oraz rodzaj i rozmiar szkody, a także dokumentację fotograficzną).

              Dokumenty:

               - zdjęcia,

                - zgłoszenie szkody z opisem uszkodzeń i przyczyną szkody

               - kosztorys

               - faktura

                   - upoważnienie

 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 19.11.2019.

 

Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na 19.11.2019r. Godziny pozostają bez zmian.

 

 

WYJAŚNIENIA DO WNIOSKU NR 5

 

 

 

 1.  Czy zamawiający zezwala na wprowadzenie w zakresie ubezpieczenia AC franszyzy integralnej 500 zł? W przypadku braku zgody, czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie innej franszyzy integralnej? jeżeli tak to jakiej wysokości?

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 1. Czy zamawiający dopuszcza w przypadku NNW i ASS płatności składki w całości doliczonej do pierwszej raty?

 

Odpowiedź: Tak.

 

 1. Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu lub określić jak klient dokonuj wyceny pojazdu (na podstawie czego), czy w przypadku braku wyceny na podstawie „Info expert” lub „Eurotax” właściciel, zawsze posługuje się wyceną rzeczoznawcy?

 

Suma ubezpieczenia pojazdów użytkowanych na podstawie umowy leasingu, użyczenia albo innej umowy korzystania z cudzej rzeczy może być zadeklarowana przez Ubezpieczającego w sposób opisany wyżej, albo określona przez właściciela pojazdu.

 

 

Odpowiedź: Zamawiający przy wycenie pojazdów korzysta z programów typu INFOEXPERT.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że wartość fakturowa, przyjmowana jest wyłącznie dla pojazdów fabrycznie nowych, w pozostałych przypadkach wyliczenie będzie na podstawie „Info expert” lub „Eurotax” (pytanie w odniesieniu do zapisów 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3)

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. Czy zamawiający dopuszcza w ryzyku odpłatnego ubezpieczenia Assistance przyjmowanie wyłączenie pojazdów nie starszy niż 15 lat, wg następującego katalogu:

a) samochody osobowe;

b) samochody kempingowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;

c) mikrobusy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (za mikrobusy uznaje się pojazdy osobowe, w których dopuszczalna liczba miejsc wynosi 9 lub więcej);

d) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;

e) inne pojazdy wykonane przez adaptację samochodu osobowego, pojazdy wyprodukowane w karoserii samochodu osobowego jako pojazd typu VAN niezależnie od sposobu zarejestrowania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

 

 1. proszę o wykreślenie następującego zapisu dotyczącego samolikwidacji szkód AC:

 

W przypadku szkód polegających na uszkodzeniu lub kradzieży części pojazdu do wartości 3 000,00 zł, ubezpieczyciel zezwoli na dokonanie naprawy bez oględzin (procedura uproszczona), pod warunkiem zgłoszenia szkody przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub użytkownika oraz przesłanie przez niego protokołu wraz ze zdjęciami szkody. W przypadku podejrzenia, iż szkoda jest konsekwencją popełnienia czynu zabronionego ubezpieczający powiadomi niezwłocznie policję, nie później niż w ciągu 24 godzin.

 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu dotyczącego samolikwidacji szkód w AC.

 

 1. Proszę o informację ile drużyn pożarniczych będzie objęte ubezpieczeniem.

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ubezpieczeniem będą objęte cztery drużyny OSP oraz jedna Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

 

 1.  Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu składania ofert do dnia
  21.11.2019 r.?

 

Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na 19.11.2019r. Godziny pozostają bez zmian.
 

 

 

Informacja o zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W związku z dzielonymi odpowiedziami i wyjaśnieniami zamawiający informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

 1. Udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia w sposób zmieniający treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wraz z załącznikiem: Zał.1f do SIWZ-uzupełnienie do pytań z 08.11.2019 oraz poprawionym załącznikiem Załącznik nr 2 - formularz ofertowy stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące przy składaniu ofert.
 2. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień na 19.11.2019r. Godziny oraz miejsce pozostają bez zmian

 

W załączeniu:

 1. Zał.1f do SIWZ-uzupełnienie do pytań z 08.11.2019
 2. Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

 

Burmistrz
Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. HJ,MT/MK

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WYJAŚNIENIA ORAZ INFORMACJA o zmianie treści SIWZ - IR.271.23.2019 z dnia 13-11-2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:13.11.2019 14:54
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:13.11.2019 14:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 101