Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: IR.271.23.2019

Kudowa-Zdrój, 07-11-2019 

 

Wyjaśnienia

do wniosku nr 1 z dnia 04.11.2019 r.

oraz

do wniosku nr 2 z dnia 05.11.2019 r.

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
UBEZPIECZENIE INTERESÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KUDOWA-ZDRÓJ” zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04-11-2019 pod numerem 617947-N-2019

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)w związku z wpłynięciem wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój, udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

 

WYJAŚNIENIA DO WNIOSKU NR 1

 1. Wnioskujemy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie ubezpieczenia Zamawiającego
  z ostatnich 3 lat w porównaniu do wnioskowanego (franszyz udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu, zakresu ubezpieczenia).

Odpowiedź: Zakres w ostatnich latach jest bardzo zbliżony różnice są kosmetyczne.

 1. Prosimy o podanie wieku, konstrukcji oraz stanu technicznego budynków zgłaszanych do ubezpieczenia oraz zakresu i dat (rok) przeprowadzanych remontów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie informacje jakie udało mu się zgromadzić znajdują się w załączniku 1f do SIWZ.

 1. Wnioskujemy o wskazanie sum ubezpieczenia mienia w podziale na wszystkie lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Wszystkie informacje dotyczące zgłaszanych lokalizacji zlokalizowanych na terenie Gminy zostały zawarte w załączniku 1f do SIWZ.

 1. Wnioskujemy o udzielenie informacji kiedy Zamawiający dokonał ostatniego przeglądu stanu technicznego wiat przystankowych i innych budowli użytku publicznego oraz w jak często dokonuje tych przeglądów. Czy jest sporządzany protokół oględzin?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w 2019 r. 5 wiat przystankowych zostało wymienionych na nowe. Zamawiający dokonuje przeglądów na bieżąco, nie jest z tego sporządzany protokół oględzin.

 1. Wnioskujemy o wykaz inwestycji jakie będą przeprowadzane przed podmiot w ciągu najbliższych
  3 lat.

Odpowiedź: Zamawiający podaje poniżej wykaz inwestycji zaplanowanych do realizacji na najbliższe 3 lata lub kontynuowanych:

 1. Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju - rewitalizacja zdegradowanych obszarów (modernizacja dróg gminnych)
 2. Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju - zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych i żłobkowych oraz poprawa bazy
 3. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku - rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju
 4. Przebudowa ul. Nad Potokiem i ul. Słone - dokumentacja projektowa - możliwość aplikowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
 5. Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I - poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
 6. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę fragmentów ul. Kościelnej, Słone i Brzozowie -
   
 1. Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej, tj. wartości odtworzeniowej mienia pomniejszonej o zużycie techniczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 1. Wnioskujemy o udzielenie informacji czy po 1997 r. miała miejsce powódź w jakiejkolwiek lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie zostało dotknięte ryzykiem powodzi i podtopienia. Dochodziło do zalań w skutek deszczu nawalnego, ale jedynie z góry.

 1. Wnioskujemy o udzielnie informacji nt. przebiegu szkodowości z okresu ostatnich 5 lat, w tym o szkodach, które zostały odmówione.

Odpowiedź: Załącznik z informacja o szkodowości został opublikowany na stronie Zamawiającego.

 1. Wnioskujemy o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
 1. budynki wyłączone z eksploatacji,
 2. pustostany,
 3. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Jeżeli tak prosimy o podanie ich sum ubezpieczenia i lokalizacji oraz sposobie zabezpieczenia.

Czy istnieje możliwość zawężenia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ww. budynków wyłącznie do FLEXA?

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

 1. trzy budynki są nieużytkowane, co zostało zaznaczone w załączniku nr 1f –
            zakładka nr 1, gr. 1 jako pustostan – budynki są przeznaczone do sprzedaży:
  -poz. 20 - budynek tkalni II ul. Fabryczna 12 pow. użytkowa 7922 m²,

-poz. 26 - budynek kotłowni KZPB wraz z kominem działka 438/65 AM-17,

-poz. 27 - budynek magazynowy KZPB działka 438/66 AM-17.

 1. trzy budynki wskazane w załączniku nr 1f gr. 1 są pustostanami:
  - poz. 20 - budynek tkalni II ul. Fabryczna 12 pow. użytkowa 7922 m² - wartość 4.753.200 zł,

- poz.26 - budynek kotłowni KZPB wraz z kominem działka 438/65 AM-17 – wartość: 31.520,00 zł,

c) dwa budynki wskazane w załączniku nr 1f gr. 1 jako pustostany,
    są w awaryjnym stanie technicznym:

 • poz. 26 - budynek kotłowni KZPB wraz z kominem działka 438/65 AM-17,
 • poz. 27 - budynek magazynowy KZPB działka 438/66 AM-17.

          Natomiast w złym stanie technicznym jest poz. 20 - budynek tkalni II ul. Fabryczna
          12 pow. użytkowa 7922 m²,

Budynki są zamknięte, niedostępne dla osób postronnych, oznaczone tablicą ostrzegawczą „wstęp wzbroniony”. Teren na którym znajdują się w/w nieruchomości znajduje się pod nadzorem firmy ochroniarskiej, z którą Gmina Kudowa -Zdrój podpisała umowę o patrolowanie obiektów.

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu do Flexy.

 

 1. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł dla szkód rzeczowych
  w ubezpieczeniu OC za drogi.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 1. Wnioskujemy o udzielenie informacji nt. stanu technicznego dróg oraz budżecie przeznaczonym na ich remonty w okresie najbliższych 3 lat.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że 60% zarządzanych dróg posiada nawierzchnię w stanie dobrym, natomiast 40% - w stanie dostatecznym. W 2019 roku kompleksowo przebudowano trzy ulice: Warszawską, Poznańską i Chopina. W trakcie kompleksowej przebudowy są ul. Matejki, Moniuszki i Słowackiego. Ponadto w 2019 r. poprawiono stan techniczny dróg na ul. Pogodnej oraz Chrobrego. W 2020 r. planowana jest przebudowa ul. Kombatantów, Lubelska, Norwida i Nad Potokiem (fragment).

Zamawiający informuje, że w okresie najbliższych 3 lat zamierza przeznaczyć na remonty dróg 900.000,00 zł ( nie wliczając w to modernizacji i przebudowy dróg czyli wydatków inwestycyjnych).

 

 1.  Czy podmiot posiada, użytkuje, zarządza wysypiskiem, składowiskiem lub sortownią odpadów.

Odpowiedź: Zamawiający posiada zrekultywowane składowisko odpadów, odpowiedzialność cywilna z tego tytułu nie jest przedmiotem ubezpieczenia w części I niniejszego postepowania, tylko infrastruktura się tam znajdująca wykazana w załączniku 1f do SIWZ.

 

 1. Prosimy o informację, czy Zamawiający (podmiot) w ramach ubezpieczenia budowli zgłasza do ubezpieczenia drogi, mosty, wiadukty, tunele lub podobne elementy infrastruktury drogowej?

Odpowiedź: Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia most drogowy w ciągu ul. Kościuszki o wartości 81 032,45 zł.

 

 1. Wnioskujemy wprowadzenie do umowy „Klauzuli Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów” o treści:

Klauzula Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania,
z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Do ważnych powodów należą:

 1. wysoka szkodowość z przedmiotowej umowy, dotycząca każdego rodzaju ubezpieczenia oddzielnie,

Przez wysoką szkodowość rozumie się stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych z poszczególnych ubezpieczeń do składki zarobionej za pierwsze 10 miesięcy danego roku ochrony - przekraczającą 65%,

 1. niewyrażenie przez Ubezpieczonego zgody na dokonanie lustracji ryzyka lub utrudnianie jej przeprowadzenia,
 2. wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Ubezpieczonego odszkodowania lub świadczenia
  z zawartej z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia,
 3. utrata licencji, zezwolenia na prowadzenie działalności,
 4. istotna zmiana warunków reasekuracyjnych, potwierdzona stosownym oświadczeniem Ubezpieczyciela,
 5. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 

WYJAŚNIENIA DO WNIOSKU NR 2

 1. Prosimy o podanie wykazu szkód za ostatnie 3 lata, w podziale na poszczególne okresy ubezpieczenia z podaniem kwot wypłat oraz utworzonych rezerw z wyszczególnieniem zakresów, za które zostały wypłacone świadczenia/ utworzone rezerwy.

Odpowiedź: Szkodowość została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego jako załącznik do niniejszych odpowiedzi.

 

 1. W jakim zakresie i na jakie sumy jest zawarte aktualne ubezpieczenie ?

Odpowiedź: Ubezpieczenie aktualne jest na takich samych warunkach jak to opisane w SIWZ.

 

 1. Jaka liczba osób jest objęta ubezpieczeniem w aktualnej umowie ?

Odpowiedź: 270 osób.

 

 1. Prosimy o podanie jaka ma być wysokość świadczeń w poszczególnych zakresach:
 1. śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku  (w tym również zawał serca i udar mózgu)
 2. koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych
 3. uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki
 4. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy
 5. trwałe inwalidztwo częściowe
 6. złamanie kości, zwichnięcia lub skręcenia stawów
 7. nagłe zatrucie gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem
 8. uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz leczenia i co najmniej jednej wizyty kontrolnej
 9. wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Odpowiedź:

 1. śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku  (w tym również zawał serca i udar mózgu) – 100% su
 2. koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych – min. 25% su
 3. uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki – min. 10% su
 4. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy– min. 10% su
 5. trwałe inwalidztwo częściowe – 1%su za 1% uszczerbku
 6. złamanie kości, zwichnięcia lub skręcenia stawów – 1% su za 1% uszczerbku
 7. nagłe zatrucie gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem– min. 10% su
 8. uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz leczenia i co najmniej jednej wizyty kontrolnej – 1,5% su
 9. wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku– min. 10% su

 

Informacja o zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W związku z udzielonymi odpowiedziami i wyjaśnieniami zamawiający informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

 1. Udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia w sposób zmieniający treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wraz z załącznikiem: ZESTAWIENIE SZKODOWOŚCI ZA LATA 2015-2019 stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące przy składaniu ofert.
 2. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian

W załączniku: ZESTAWIENIE SZKODOWOŚCI ZA LATA 2015-2019

 

Burmistrz
Aneta Potoczna

Wyk. w 1 egz. HJ,MT/MK

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WYJAŚNIENIA ORAZ INFORMACJA o zmianie treści SIWZ - IR.271.23.2019 z dnia 07-11-2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:07.11.2019 14:14
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:07.11.2019 14:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 124