Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

Znak sprawy: IR. 271.22.2019

Kudowa-Zdrój, 07.11.2019 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Przebudowa ulicy Słone w Kudowie Zdroju  - Etap I” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 30-10-2019 pod numerem 616725-N-2019.

Na podstawie art.  86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 07.11.2019 o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana została kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 57.423,88 zł.
  3. W wyniku podjętych czynności stwierdzono, że do upływu terminy składania ofert wpłynęła 1 oferta w zamkniętej i opisanej kopercie, którą parafowano i oznaczono numerem:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN brutto

Termin wykonania

 

Okres gwarancji

(m-ce)

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania
f-ry)

1

NOVA-PROJECT SP. Z O.O. Al. Ludomira Różyckiego 1C, 51-608 Wrocław

55.350,00

28-02-2020

48

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta

Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.22.2019 z dnia 07-11-2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:07.11.2019 13:56
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:07.11.2019 13:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 99