Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: IR. 271.20.2019

Kudowa-Zdrój, 06.11.2019 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie – Zdroju – etap I ", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 21.10.2019 pod numerem 612728-N-2019.

 

Na podstawie art.  86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

 

  1. Otwarcie ofert odbyło się 06.11.2019  o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana została kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 2 973 115,18 zł brutto.
  3. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła/y 4 oferta/y w zamkniętej/ych i opisanej/ych kopercie/tach, którą/e parafowano i oznaczono następującymi numerem/ami:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji w miesiącach

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania f-ry,)

1

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE SP. Z O. O.

Wysoka, ul.Lipowa 5 a, 52-200 Wrocław

2.287.685,46

30-10-2020

60

30

2

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA „KRĘŻEL” RENETA KRĘŻEL, Ścinawka Średnia, ul. Sikorskiego 21A, 57-420 Radków

2.029.500,00

30-10-2020

60

30

3

PHU "KLAUDIA" IWONA MARKISZ,

Stary Wielisław 133 , 57-313 Stary Wielisław

2.562.179,63

30-10-2020

60

30

4

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH „DROGMOST” SP. Z O.O.

ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko

2.122.024,08

30-10-2020

60

30

 

 

BURMISTRZ

Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.20.2019 z dnia 06-11-2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:06.11.2019 14:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:06.11.2019 14:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 109