Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

    Znak sprawy: IR.271.18.2019

Kudowa-Zdrój, 28.10.2019r. 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie Art. 92. ust. 2 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu pn. „Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie miasta Kudowa-Zdrój w sezonie 2019/2020", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 08-10-2019 pod numerem 606953-N-2019,

na poszczególne części zamówienia, jako najkorzystniejsze wybrane zostały następujące oferty:

 

Cześć nr 1.  Oferta nr 2.  USŁUGI  DROGOWE, ROLNICZE I LEŚNE Jakub Kowalski, ul. Brzozowie 23, 57-350 Kudowa-Zdrój, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40   

Cześć nr 2.  Oferta nr 3.  NOIR Firma Ogólnobudowlana Michał Fugowski, ul. Kościuszki 67, 57-350 Kudowa-Zdrój, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40   

Cześć nr 3.  Oferta nr 3.  NOIR Firma Ogólnobudowlana Michał Fugowski, ul. Kościuszki 67, 57-350 Kudowa-Zdrój, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40   

Cześć nr 4.  Oferta nr 3.  NOIR Firma Ogólnobudowlana Michał Fugowski, ul. Kościuszki 67, 57-350 Kudowa-Zdrój, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40   

Cześć nr 5.  Oferta nr 1.  ŚCINKA Drewna Hodowla i Pielęgnacja Lasu Przemysław Zając,  ul. Jakubowice 22, 57-350 Kudowa-Zdrój, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40    

 

UZASADNIENIE WYBORU:

W niniejszym postępowaniu ważne oferty wpłynęły od 3  Wykonawców w tym w cz. nr 1 - 1 oferta,  w cz. nr 2 – 1 oferta w cz. nr 3 - 1 oferta w cz. nr 4 - 1 oferta w cz. nr 5 - 1 oferta. Kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionym w SIWZ tj. cena oferty (60%) oraz czas reakcji: KPC-1 (40%), ww. oferty dla każdej z części zamówienia uznane zostały za najkorzystniejsze, gdyż uzyskały największą liczbę punktów łącznie w przejętych kryteriach oceny ofert.

 

  1. Informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 pkt. 5 i 6 – nie dotyczy
  2. W żadnej z części zamówienia nie wystąpiły przesłanki do unieważnienia postępowania.

 

Burmistrz

Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.18.2019 z dnia 29-10-2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:29.10.2019 08:57
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:29.10.2019 08:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 127