Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 30.10.2019r.

O G Ł O S Z E N I E
SESJA RADY MIEJSKIEJ
KUDOWY – ZDROJU

odbędzie się w dniu 30 października  2019 r. o godz. 1430  w  siedzibie Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu  przy  ul. Głównej 43    z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów  z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XI/19 z dnia 4.09.2019 r. i nr XII/19 z dnia 30.09.2019 r.  
4.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kudowa – Zdrój na 2020 rok,
b)    przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
c)    uchwalenia regulaminu Parku Zdrojowego,
d)    zmiany Uchwały Nr IV/19/18 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
e)    przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa –Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku,
f)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa -Zdrój,
g)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok,
h)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku,
i)    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
j)    rozpatrzenia wniosków mieszkańca.
5.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
6.    Przedstawienie informacji nt. działalności  Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w 2019 r.
7.    Sprawozdanie Burmistrz Miasta  z prac w okresie międzysesyjnym.
8.    Interpelacje i zapytania radnych.
9.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
10.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
11.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

                                    
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Kudowy – Zdro
ju

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 30.10.2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.10.2019 11:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż