Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: IR. 271.17.2019

Kudowa-Zdrój, 05.09.2019 r. 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju ", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.08.2019 pod numerem 588380-N-2019.

 

Na podstawie art.  86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 05.09.2019 o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana została kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 221 142,55 zł brutto.
  3. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła/y 2 oferta/y w zamkniętej/ych i opisanej/ych kopercie/tach, którą/e parafowano i oznaczono następującymi numerem/ami:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN brutto

Termin wykonania w dniach

Okres gwarancji w miesiącach

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania f-ry,)

1

DOLPO Sp. z o.o.
ul. Andersena 15
71-799 Szczecin

319.566,30

50

60

30 dni

2

„PT” s.c. M.Ignaciuk, T.Dąbrowski
ul. Świętokrzyska 25
80-180 Gdańsk

271.830,00

50

60

30 dni

 


 

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Gminy

Barbara Kopeć

 

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.17.2019 z dnia 05-09-2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:05.09.2019 13:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:05.09.2019 13:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 58