Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

   Znak sprawy: IR.271.15.2019

Kudowa-Zdrój, 12/08/2019r. 

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986.)  Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.  „Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju ", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.07.2019 pod numerem 579085-N-2019.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

UZASADNIENIE PRAWNE:

W związku z powyższym wystąpiła przesłanka do unieważnienia postępowania zgodnie
z Art. 93. ust. 1.  pkt. 1 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

 

BURMISTRZ

Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - IR.271.15.2019 z dnia 12.08.2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:13.08.2019 10:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:13.08.2019 10:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 58