Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

  Znak sprawy: IR.271.13.2019

Kudowa-Zdrój, 11-07-2019r. 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 1 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie pn. „Budowa placu zabaw „Pogodny Zakątek” przy ul. Pogodnej w Kudowie-Zdroju ", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.06.2019 pod numerem 561633-N-2019, jako najkorzystniejsza wybrana została Oferta nr 1. złożona przez firmę DOLPO Sp. Z o.o., ul. Andersena 15, 71-799 Szczecin., liczba uzyskanych pkt: 100. w tym cena: 60; gwarancja: 40

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną ofertom punktacją w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją.

  1. Oferta nr 1. złożona przez firmę DOLPO Sp. Z o.o., ul. Andersena 15, 71-799 Szczecin, liczba uzyskanych pkt: 100. w tym cena: 60; gwarancja: 40.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Ponieważ w niniejszym postępowaniu ważna oferta wpłynęła od 1 Wykonawcy, kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionymi w SIWZ Cena ofertowa brutto - 60%, Gwarancja (KPC-1) - 40%, ww. oferta jako ważna uznana została za najkorzystniejszą, gdyż uzyskała największą liczbę punktów łącznie w przejętych kryteriach oceny ofert.

  1. Informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 pkt. 5 i 6 – nie dotyczy
  2. W zamówieniu nie wystąpiły przesłanki do unieważnienia postępowania.

 

BURMISTRZ

Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. IR.271.13.2019 z dnia 11.07.2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:11.07.2019 14:42
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:11.07.2019 14:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 161