Kudowa-Zdrój 17.06.2019 r.

OGŁOSZENIE
        

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2018  r. poz. 2204 z  późn. zm.)  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia 14  września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014 r., poz. 1490).

BURMISTRZ  MIASTA  KUDOWA-ZDRÓJ
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

     na sprzedaż lokalu mieszkalnego  nr 6,  położonego w budynku mieszkalno-użytkowym, w zabudowie wolnostojącej, na pierwszym  piętrze, składającego się z pokoju, kuchni  o łącznej  pow.  26,36 m2,  wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste odpłatnie ułamkowej części gruntu (5,02%),  przy ul. Tadeusza  Kościuszki 31,  w obrębie Czermna, gmina Kudowa - Zdrój, działka nr 342/3 (AM-11) o pow.1529 m2,  księga  wieczysta  nr SW1K/00048828/7. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zadłużeń. Lokal wyposażony jest w instalację wodociągowo-kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewania  brak. W lokalu jest  brak łazienki, wc wspólne znajduje się na  parterze. Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste gruntu wynosi 25% ceny gruntu i płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu wynosi 1% ceny gruntu i płatna jest w terminie do 31 marca każdego roku. Może być aktualizowana przez Burmistrza Miasta w okresach nie krótszych niż raz na trzy lata, w przypadku zmiany ceny gruntu. Ponadto informujemy, że Wspólnota Mieszkaniowa   przy  ul. Tadeusza Kościuszki 31, zaciągnęła  kredyt  inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Kłodzku, na  okres 96 miesięcy, w wysokości  59 500,00 zł w  celu sfinalizowania inwestycji - pokrycia  dachu. Uchwała Wspólnoty  Mieszkaniowej nr  4/2015 z dnia 13 lipca 2015r.. Nabywca wchodzi w zobowiązania Wspólnoty  Mieszkaniowej dotyczącej spłaty zaciągniętego kredytu, w części przypadającej na  nabyty lokal.

CENA WYWOŁAWCZA  41 000,00 zł

w tym  cena  lokalu 34 927,90 zł, cena  gruntu 6 072,10 zł (podlega  opodatkowaniu podatkiem VAT 23%)

    Przetarg odbędzie się    19.07.2019 r.  o godz. 10.30,  pok. nr 13, w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju. Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu  jest   wpłata   wadium   w  wysokości 20% ceny wywoławczej   w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub  przelewem  na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa-Zdrój  najpóźniej do  15.07.2019 r.  Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  
    Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Jeżeli  osoba  ustalona  jako  Nabywca  nieruchomości  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości.  Termin  wpłaty ceny nieruchomości przez  Nabywcę ustala się  nie  później  niż  01.08.2019 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  
    
W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie  pisemnej zgody współmałżonka do wzięcia udziału w przetargu w jego imieniu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność. W przypadku osób reprezentujących osoby prawne – stosowne dokumenty potwierdzające reprezentację podmiotu

    Przetarg  może  być  odwołany  z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.
    
    Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 8621710.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku mieszkalno-użytkowym - ul. Kościuszki 31/6 obręb Czermna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:18.06.2019 08:02
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:18.06.2019 08:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 81