Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

IR.271.10.2019

Kudowa Zdrój, dnia 27-05-2019 r.

 

Informacja nr 2
o zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie „Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju ". Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 16-05-2019r. pod numerem 548552-N-2019

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój, informuje o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej we wzorze formularza oferty w punkcie nr 4 (w części oświadczeń składanych przez Wykonawcę), stanowiącego  Załącznik nr 1 do SIWZ, którego poprawne brzmienie zgodnie z ogłoszeniem i ust. 4 SIWZ to:

 

„4. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie do 50 dni od daty podpisania umowy.”

Edytowany i ujednolicony wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszej informacji.

 

Burmistrz

Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA o zmianie treści SIWZ - IR.271.10.2019 z dnia 27-05-2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:27.05.2019 15:37
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:27.05.2019 15:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 120