Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

IR.271.10.2019

Kudowa Zdrój, dnia 17-05-2019 r.

Informacja nr 1

 o zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie „Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju ". Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16-05-2019r. pod numerem 548552-N-2019

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), ze względu na problemy techniczne, które wystąpiły w trakcie przetwarzania i zamieszczania części SIWZ na stronie Zamawiającego - Gmina Kudowa-Zdrój, informuje o ponownym zmieszczeniu  SIWZ oraz o zmianie jej treść w zakresie przedłużenia terminu składnia ofert, w wyniku czego punk 12 SIWZ otrzymuje brzmienie:

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

  1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5) 03.06.2019 r. do godz. 13:00  i oznakować w następujący sposób:

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………….…………….…………………

Adres Wykonawcy: …………………………………………………..……………..……………

Gmina Kudowa-Zdrój,

ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój

Oferta w przetargu na zadanie:

„Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju”

Nr referencyjny zamówienia: IR.271.10.2019

Nie otwierać przed dniem 03.06.2019 r. do godz. 13:15

  1. Otwarcie ofert nastąpi na jawnym otwarciu ofert w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój; 57‑350 Kudowa-Zdrój; ul. Zdrojowa 24; (pok. 13)  w dniu 03.06.2019 r. do godz. 13:15.

 

Z up. Burmistrza

Sekretarz Gminy

Barbara Kopeć

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:NFORMACJA o zmianie treści SIWZ - IR.271.10.2019 z dnia 17-05-2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:17.05.2019 12:11
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:17.05.2019 12:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 54