Arkadiusz Sip 23.04.2019 16:47 wersja do wydruku

 

Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

Znak sprawy: IR.271.8.2019

Kudowa-Zdrój, 23.04.2019 r. 

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie Art. 92. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu pn. „Wykonywanie usług polegających na kompleksowym pełnieniu nadzoru inwestorskiego w roku 2019 w gminie Kudowa-Zdrój",  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02-04-2019r. pod numerem 532565-N-2019 jako najkorzystniejsze w poszczególnych częściach zamówienia wybrane zostały następujące oferty:

 

 1. Oferta nr 2. Część nr 1.  Nadzory i Doradztwo Inwestycyjne Jarosław Dorociak, , ul. Nad Potokiem 48/2, 57-350 Kudowa-Zdrój, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40   
 2. Oferta nr 1. Część nr 2.  Przedsiębiorstwo Inżynieryjne BUDTRANS Wojciech Thiel,,  Os. Piastowskie 16/2/15, 57-400 Nowa Ruda, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40   

 

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w poszczególnych częściach zamówienia wraz z przyznaną ofertom punktacją w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją.

 1. Oferta nr 2. Część nr 1.  Nadzory i Doradztwo Inwestycyjne Jarosław Dorociak, , ul. Nad Potokiem 48/2, 57-350 Kudowa-Zdrój , liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40   
 2. Oferta nr 1. Część nr 2.  Przedsiębiorstwo Inżynieryjne BUDTRANS Wojciech Thiel,,  Os. Piastowskie 16/2/15, 57-400 Nowa Ruda, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40   
 3. Oferta nr 2. Część nr 3.  Nadzory i Doradztwo Inwestycyjne Jarosław Dorociak, , ul. Nad Potokiem 48/2, 57-350 Kudowa-Zdrój, - nie oceniano, postępowanie unieważnione w dniu 23.04.2019 r.   
 4. Oferta nr 2. Część nr 4.  Nadzory i Doradztwo Inwestycyjne Jarosław Dorociak, , ul. Nad Potokiem 48/2, 57-350 Kudowa-Zdrój, postępowanie unieważnione w dniu 23.04.2019 r.   
 5. Oferta nr 2. Część nr 2.  Nadzory i Doradztwo Inwestycyjne Jarosław Dorociak, , ul. Nad Potokiem 48/2, 57-350 Kudowa-Zdrój, liczba uzyskanych pkt: 72,5714 w tym cena: 32,5714; KPC-1: 40   

  

UZASADNIENIE WYBORU:

W niniejszym postępowaniu wpłynęły oferty od  2 Wykonawców w tym: w cz. nr 1 – 1 oferta,  w cz. nr 2 - 2 oferty, w cz. nr 3 - 1 oferty, w cz. nr 4 - 1 oferty. Kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionymi w SIWZ Cena ofertowa brutto - 60%, Termin płatności faktury (KPC-1) - 40%, ww. oferty jako ważne w poszczególnych częściach zamówienia uznane zostały za najkorzystniejsze, gdyż uzyskały największą liczbę punktów łącznie w przejętych kryteriach oceny ofert.

 1. Informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 pkt. 5 i 6 – nie dotyczy
 2. Unieważnienie postępowania:

Unieważnienie postępowania na zadanie pn. „Wykonywanie usług polegających na kompleksowym pełnieniu nadzoru inwestorskiego w roku 2019 w gminie Kudowa-Zdrój " w Część nr 3 zamówienia: pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego pełnieniu nadzoru inwestorskiego w roku 2019 w gminie Kudowa-Zdrój - branża instalacje elektryczne oraz Część nr 4 zamówienia pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego pełnieniu nadzoru inwestorskiego w roku 2019 w gminie Kudowa-Zdrój - branża drogowa  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02-04-2019r. pod numerem 532565-N-2019:

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Dla części 3: w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferta cena najkorzystniejszej oferty dla części 3  przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz brak jest możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

 

Dla części 4: Podstawą prawną unieważnienie postępowania jest art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu

 

 

UZASADNIENIE PRAWNE:

W związku z powyższym wystąpiła przesłanka do unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93. ust. 1 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986.)

 

 

POUCZENIE:

 

Zamawiający informuje, zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.):

 1. w części nr 1  może nastąpić przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, lub drogą elektroniczną, na podstawie Art. 94. ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych
 2. w części nr 2  może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym faksem, na podstawie Art. 94. ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

 

po wypełnieniu formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ.

Zgodnie z art. 180. ust. 2 ww. ustawy wniesienie odwołania do Prezesa Izby przysługuje na czynności wymienione ww. przepisie.

 

 

 

BURMISTRZ

 

ANETA POTOCZNA

Wyk. w 1 egz.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty IR.271.8.2019 a dnia 23.04.2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:23.04.2019 16:47
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:23.04.2019 16:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 57