Arkadiusz Sip 23.04.2019 16:39 wersja do wydruku

Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

 

Znak sprawy: ZP.271.8.2019

Kudowa-Zdrój, 23.04.2019r. 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty

i unieważnieniu postępowania w część nr 3 i 4 zamówienia.

 

Na podstawie Art. 92. ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Wykonywanie usług polegających na kompleksowym pełnieniu nadzoru inwestorskiego w roku 2019 w gminie Kudowa-Zdrój " w Część nr 3 zamówienia: pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego pełnieniu nadzoru inwestorskiego w roku 2019 w gminie Kudowa-Zdrój - branża instalacje elektryczne i w Część nr 4 zamówienia: pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego pełnieniu nadzoru inwestorskiego w roku 2019 w gminie Kudowa-Zdrój – branża drogowa, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02-04-2019r. pod numerem 532565-N-2019:

 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Dla części 3: w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferta cena najkorzystniejszej oferty dla części 3  przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz brak jest możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

 

Dla części 4: podstawą prawną unieważnienie postępowania jest art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu

 

 

 

UZASADNIENIE PRAWNE:

W związku z powyższym wystąpiła przesłanka do unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93. ust. 1 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986.)

 

 

BURMISTRZ

 

ANETA POTOCZNA

 

Wyk. w 1 egz.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty i unieważnieniu postępowania w część nr 3 i 4 zamówienia.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:23.04.2019 16:39
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:23.04.2019 16:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 49