Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

IR.271.7.2019

Kudowa Zdrój, dnia 02-04-2019 r.

Informacja nr 1

 o zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie „Przebudowa ulic: Lubelskiej, Poznańskiej, Warszawskiej, Chopina i Kombatantów w Kudowie-Zdroju ". Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 19-03-2019r. pod numerem 527264-N-2019

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w związku z wpłynięciem wniosku/zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój, informuje zmianie treść SIWZ w następujący sposób:

  1. Termin składania ofert do 05-04-2019. Godziny, miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. W związku z powyższym:

ustęp 12 pkt 1  SIWZ otrzymuje brzmienie:

1.       Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5) 05.04.2019 r. do godz. 13.00  i oznakować w następujący sposób:

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………….…………….…………………

Adres Wykonawcy: …………………………………………………..……………..……………

Gmina Kudowa-Zdrój,

ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój

Oferta w przetargu na zadanie:

„Przebudowa ulic: Lubelskiej, Poznańskiej, Warszawskiej, Chopina i Kombatantów w Kudowie-Zdroju”

Nr referencyjny zamówienia: IR.271.7.2019

Nie otwierać przed dniem 05.04.2019 r. do godz. 13.15

ustęp 12 pkt 2  SIWZ otrzymuje brzmienie:

2.       Otwarcie ofert nastąpi na jawnym otwarciu ofert w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój; 57 350 Kudowa-Zdrój; ul. Zdrojowa 24; (pok. 13)  w dniu 05.04.2019 r. do godz. 13.15.

 

Burmistrz
Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA o zmianie treści SIWZ - IR.271.7.2019 z dnia 02-04-2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:02.04.2019 15:27
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:02.04.2019 15:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 69