Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: IR. 271.6.2019

Kudowa-Zdrój, 02.04.2019 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa ulic: Matejki, Słowackiego i Moniuszki w Kudowie-Zdroju ", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 18.03.2019 pod numerem 526574-N-2019.

Na podstawie art.  86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 02.04.2019 o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana została kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 2 083 769,08 zł brutto.
  3. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła/y 3 oferta/y w zamkniętej/ych i opisanej/ych kopercie/tach, którą/e parafowano i oznaczono następującymi numerem/ami:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji w miesiącach

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania f-ry,)

1

Polskie Surowce Skalne Sp.. z o.o. Grupa Budowlana ul. Wrocławska 1D, 55-040 Bielany Wrocławskie

3 451 769,10

2019-12-31

60

30 dni

2

NOWE TECHNOLOGIE
Wojciech Aftanas, Myśliszów 3,
58-262 Ostrzeszowice

3 379 000,00

2019-12-31

60

30 dni

3

DROG-BUD Robert Bubiński,
ul. Jasna 1a, 57-350 Kudowa-Zdrój

2 510 655,62

2019-12-31

60

30 dni

 

BURMISTRZ

Aneta Potoczna

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:IINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.6.2019 z dnia 02-04-2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:02.04.2019 14:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:02.04.2019 14:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 81