Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

Znak sprawy: IR. 271.5.2019

Kudowa-Zdrój, 21.03.2019 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu singletrack na terenie gminy Kudowa-Zdrój", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego
w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.03.2019 pod numerem 521317-N-2019.

 

Na podstawie art.  86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 21.03.2019 o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana została kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 744 450,00 zł.
  3. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła/y 1 oferta/y w zamkniętej/ych i opisanej/ych kopercie/tach, którą/e parafowano i oznaczono następującymi numerem/ami:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji w miesiącach

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania f-ry,)

1

ARES Daniel Łopatyński
Trzebieszowice 14a,
57-540 Lądek-Zdrój

885.000,00

2019-10-31

60

30 dni

 

 

Burmistrz

Aneta Potoczna

(kierownik zamawiającego)

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.5.2019 z dnia 21-03-2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:21.03.2019 14:45
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:21.03.2019 14:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 74