Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

Znak sprawy: ZP.271.1.2019

Kudowa-Zdrój, 07-03-2019 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III".. Zadanie pn. Termomodernizacja w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia elewacji budynku, docieplenia dachów oraz naprawa instalacji odgromowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. T. Kościuszki 58 w Kudowie-Zdroju” zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.01.2019 pod numerem 502782-N-2019, jako najkorzystniejsza uznana została Oferta nr 3. Wykonawcy:  Firma Handlowo-Usługowa „SZAREK” s.c.  Maria i Jan Szarek, ul. Okrzei 23, 57-350 Kudowa-Zdrój , liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40    

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w poszczególnych częściach zamówienia wraz z przyznaną ofertom punktacją w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją.

  1. Oferta nr 1.  PERTO Firma Ogólnobudowlana Piotr Kozłowski, Osłowice 43, 56-209 Jemielno - oferta nie oceniana.  
  2. Oferta nr 3.  Firma Handlowo-Usługowa „SZAREK”  s.c.  Maria i Jan Szarek, ul. Okrzei 23, 57-350 Kudowa-Zdrój, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40   
  3. Oferta nr 2.  Zakład Budowlany Dawid Witsanko, Brzeźnica 39A, 57-256 Bardo, liczba uzyskanych pkt: 99,03 w tym cena: 59,03; KPC-1: 40   
  4.  Oferta nr 4.  Roboty Ogólnobudowlane Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewania i Gaz Jacek Adamczyk, ul. Lutycka 28, 57-308 Kłodzko, liczba uzyskanych pkt: 90,56 w tym cena: 50,56; KPC-1: 40   
  • Informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 pkt. 5 i 6 – nie dotyczy
  • W zamówieniu wystąpiły przesłanki do unieważnienia postępowania - brak

 

POUCZENIE:

Zamawiający informuje, że na podstawie Art. 94. ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym faksem, po wypełnieniu formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ. Zgodnie z art. 180. ust. 2 ww. ustawy wniesienie odwołania do Prezesa Izby przysługuje na czynności wymienione ww. przepisie.

Burmistrz

Aneta Potoczna

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty. IR.271.1.2019 z dnia 07.03.2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:07.03.2019 12:21
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:07.03.2019 12:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 59