Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

Znak sprawy: IR.271.3.2019

Kudowa-Zdrój, 27-02-2019 

Kudowski Zakład

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrój

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie Art. 92. ust. 1 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze .zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w 2019r.", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została Oferta nr 1 złożona przez:
Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, ul.Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrój.
Liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 25, KPC-2: 15.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

W niniejszym postępowaniu ważna oferta wpłynęła od 1  Wykonawcy. Kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionym w SIWZ tj.: cena oferty (60%) oraz czas na realizację zgłoszonej reklamacji - w godzinach: KPC-1(25%), ilość jednorazowych podstawień pojemników: KPC-2(15%), ww. oferta uznana została za najkorzystniejszą gdyż uzyskała największą liczbą punktów łącznie w przejętych kryteriach oceny ofert.

  1. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania - brak
  2. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – brak

 

POUCZENIE:

Ponieważ w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, na podstawie Art. 94. ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze. zm.) zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, lub drogą elektroniczną, po wypełnieniu formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ.

Zgodnie z art. 180. ust. 2 ww. ustawy wniesienie odwołania do Prezesa Izby przysługuje na czynności wymienione ww. przepisie.

Z up. BURMISTRZA

Skarbnik Gminy

Iwona Biernacik

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty. IR.271.3.2019 z dnia 27.02.2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:27.02.2019 14:12
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:27.02.2019 14:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 72