Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: IR. 271.3.2019

Kudowa-Zdrój, 20.02.2019 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w 2019r.", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego
w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.02.2019 pod numerem 512886-N-2019.

Na podstawie art.  86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 20.02.2019 o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana została kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 408 801, 44 zł.
  3. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła/y 1 oferta/y w zamkniętej/ych i opisanej/ych kopercie/tach, którą/e parafowano i oznaczono następującymi numerem/ami:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania
f-ry, cykl miesięczny)

1

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, ul.Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrój

435 780,00

2019-12-31

Nie żądano

30 dni

 

Z up. BURMISTRZA

Skarbnik Gminy
Iwona Biernacik

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.3.2019 z dnia 20-02-2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:20.02.2019 14:08
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:20.02.2019 14:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 68