Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

 

    Znak sprawy: IR.271.1.2019

Kudowa -Zdrój, 31.01.2019 

Wyjaśnienia do wniosków nr 1-4 z dnia 22, 24 i 28.01.2019r.

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
„Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III". Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14-01-2019r. pod numerem 502782-N-2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w związku z wpłynięciem wniosku/zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak niżej, Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój, udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

 1. Począwszy od 1 stycznia 2017 roku wartość współczynnika przenikania ciepła dla okien (z wyłączeniem okien połaciowych) nie może być wyższa niż 1,1 W/m2 K. W projekcie przewidziano montaż okien o wsp. mniejszym lub równym 1,3W/ m2 K. Proszę o potwierdzenie montażu okien o współczynniku podanym w projekcie lub wskazanie nowej wartości współczynnika.

Odpowiedź:

Cała stolarka i ślusarka otworowa powinna spełniać obowiązujące w 2019 r. wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii, wskazane w aktualnym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Patrz: Część III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 1 szczegółowego zakresu)

 

 1. Czy wszystkie skrzydła okien mają być rozwieralne i uchylne?

Odpowiedź:

Wszystkie skrzydła okienne musza być rozwieralno-uchylne.

 

 1. Dla drzwi zewnętrznych wartość współczynnika przenikania ciepła powinna obecnie wynosić nie więcej niż 1,5 W/m2 K. W projekcie wskazano wartość 1,7. Proszę o potwierdzenie montażu drzwi o współczynniku podanym w projekcie lub wskazanie nowej wartości współczynnika.

Odpowiedź:

Odpowiedź patrz pkt 1. oraz Część III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 2 szczegółowego zakresu.

 

 1. W punkcie 6.1 napisano „Na północnej elewacji wejścia projektuje się wymianę drzwi gospodarczych na stalowe pełne zgodnie z załączonym rysunkiem zestawienia stolarki. Drzwi w kolorze szarym. Współczynnik przenikania ciepła Ukmax ≤ 1,7 W/m2K. Wyposażone w zamek. „ w zestawieniu stolarki brakuje takich drzwi.

Odpowiedź:

Drzwi ujęte są w zestawieniu stolarki pod pozycją D3.

 

 1. Cokół budynku w części A i B nie tworzy lica ze ścianami (ściana cofnięta w stosunku do cokołu). Z projektu wynika, że po ociepleniu powinno powstać lico, co wymagałoby zastosowania rożnych grubości styropianu. W projekcie natomiast przewiduje się wyłącznie grubość 14 cm zarówno dla EPS jak i XPS.

Odpowiedź:

Detale na rys. nr 15 nie dotyczą części A i B budynku. Cokoły kamienne na ścianach zewnętrznych tych części w ramach projektowanych prac mają zostać wyczyszczone w zależności od uzyskanego efektu chemicznie lub poprzez piaskowanie wraz z uzupełnieniem fugowania. Nie przewiduje się na cokołach kamiennych wykonywania izolacji cieplnych.

W części C docieplenie cokołu wykonać styropianem XPS, zgodnie z projektem. Uwaga! Dla segmentów A i B należy docieplić podłogę pomieszczeń (styropian o gr. 15 cm) dla wyeliminowania mostka termicznego. Docieplenie obejmuje pasy posadzek w odległości 2,0 m mierząc od ścian zewnętrznych w głąb pomieszczenia. Kalkulując roboty należy uwzględnić rozebranie istniejących posadzek, wywóz i utylizację gruzu, odtworzenie posadzek w całości pomieszczeń segmentów A i B, w których częściowo docieplane będą posadzki.

 

 1. Okap dachu w części A i B wymaga odnowienia. Czy ma to polegać tylko na oczyszczeniu i pomalowaniu? Proszę uściślić wymagania.

Odpowiedź:

Uszkodzone lub zniszczone deski okapowe dachu należy wymienić, pozostałe oczyścić ze starych powłok malarskich i pomalować dwukrotnie preparatami impregnacyjnymi do drewna.

 

 1. Na elewacji północnej znajduje się napowietrzne przyłącze elektryczne. Czy jest ono czynne? Jeżeli tak, to czy Zamawiający zamierza je zmodernizować? Kto pokryje koszty ewentualnej modernizacji

Odpowiedź:

Modernizacja napowietrznych przyłączy energetycznych jest poza zakresem prac termomodernizacyjnych.

 

 1. Na jaką głębokość należy zaizolować ściany w gruncie?

Odpowiedź:

W częściach niepodpiwniczonych budynku ocieplenie ścian fundamentowych należy wykonać do głębokości 30 cm poniżej nawierzchni opaski, a w części podpiwniczonej do głębokości 150 cm, poniżej opaski przy budynku jednak nie płycej niż głębokość posadowienia ław fundamentowych. Szczegóły rozwiązań dotyczące tych elementów izolacji  pokazane są na rys nr 15.

 

 1. Proszę o potwierdzenie wymiany okien łukowych na prostokątne.

Odpowiedź:

Nie przewiduje się zmian wielkości i kształtu otworów okiennych i drzwiowych w ścianach zewnętrznych. Cała nowa stolarka i ślusarka otworowa w swoim wyglądzie zewnętrznym ( szprosy, podziały) musi nawiązywać do wyglądu istniejącej. Nie dopuszcza się wymiany okien łukowych na prostokątne.

 

 1. W projekcie umowy jest napisane, że Wykonawca realizuje w ramach przedmiotu zamówienia potrzebne tymczasowe obiekty oraz urządzenie placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie. Czy w związku z tym Zamawiający udostępni punkty poboru z możliwością podłączenia podliczników, czy wymaga wykonania osobnych przyłączy i zawarcia umów z właściwymi operatorami?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że udostępni punkty poboru z możliwością podłączenia podliczników.

 

 1. W opisie przedmiotu zamówienia jest napisane, że podmurówka z kamienia podlega oczyszczeniu i uzupełnieniu spoin. Proszę wyjaśnić co Zamawiający rozumie pod pojęciem oczyszczenia. Czy chodzi tylko o umycie, czy np. piaskowanie?.

Odpowiedź:

Renowacja kamiennych cokołów elewacji ma polegać na oczyszczeniu z zanieczyszczeń mechanicznych i biologicznych w zależności od uzyskanego efektu chemicznie lub poprzez piaskowanie wraz z uzupełnieniem brakujących lub uszkodzonych spoin miedzy okładzinami.

 

Udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia w sposób zmieniający treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

 

Burmistrz
Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. JK/MK

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyjaśnienia do wniosków nr 1-4 - IR.271.1.2019 z dnia 31-01-2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:31.01.2019 14:35
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:31.01.2019 14:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 70