Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

IR.271.1.2019

Kudowa Zdrój, dnia 25-01-2019r.

 INFORMACJA

o zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
„Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III". Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14-01-2019r. pod numerem 502782-N-2019

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w związku z wpłynięciem wniosku/zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój, informuje zmianie treść SIWZ w następujący sposób:

  1. Termin składania ofert do 01-02-2019. Godziny, miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. W związku z powyższym:

ustęp 12 pkt 1  SIWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5) do 01-02-2019r.  do godz. 13.00 i oznakować w następujący sposób:

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………….…………….…………………

Adres Wykonawcy: …………………………………………………..……………..……………

Gmina Kudowa-Zdrój,

ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój

Oferta w przetargu na zadanie:

„ Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III ”

Nr referencyjny zamówienia: IR.271.1.2019

Nie otwierać przed dniem 01-02-2019r. do godz. 13.15

 

ustęp 12 pkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi na jawnym otwarciu ofert w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój; 57-350 Kudowa-Zdrój; ul. Zdrojowa 24; (pok. 13) 
w dniu 01-02-2019r.  o godz. 13.15.

 

Burmistrz
Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA o zmianie treści SIWZ - IR.271.1.2019 z dnia 25-01-2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:25.01.2019 14:52
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:25.01.2019 14:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 106