Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

Znak sprawy: ZP.271.6.2018

Kudowa-Zdrój, 18-12-2018 

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie Art. 92. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Gmina  Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu pn. "Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III". Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09-11-2018r. pod numerem 645973-N-2018, jako najkorzystniejsze w poszczególnych częściach zamówienia wybrane zostały następujące oferty:

  1. w Części nr 1.  Oferta nr 2.  Firma Handlowo-Usługowa „SZAREK” s.c.  Maria i Jan Szarek, ul. Okrzei 23, 57-350 Kudowa-Zdrój , liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40   
  2. w Części nr 2.  Oferta nr 3.  Zakład Budowlany Dawid Witsanko, Brzeźnica 39A, 57-256 Bardo, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w poszczególnych częściach zamówienia wraz z przyznaną ofertom punktacją w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją.

  1. Oferta nr 1. Część nr 2..  Usługi Ogólnobudowlane Sławomir Sobczak, ul. Kościuszki 110B, 57-350 Kudowa-Zdrój, liczba uzyskanych pkt: 55,71 w tym cena: 35,71; KPC-1: 20
  2. Oferta nr 2. Część nr 1.  Firma Handlowo-Usługowa „SZAREK” s.c.  Maria i Jan Szarek, ul. Okrzei 23, 57-350 Kudowa-Zdrój, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40
  3. Oferta nr 3. Część nr 1.  Zakład Budowlany Dawid Witsanko, Brzeźnica 39A, 57-256 Bardo, liczba uzyskanych pkt: 93,19 w tym cena: 53,19; KPC-1: 40
  4. Oferta nr 3. Część nr 2.  Zakład Budowlany Dawid Witsanko, Brzeźnica 39A, 57-256 Bardo, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40

UZASADNIENIE WYBORU:

W niniejszym postępowaniu wpłynęły oferty od  3  Wykonawców w tym: w cz. nr 1 – 2 oferty,  w cz. nr 2 - 2 oferty. Kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionymi w SIWZ Cena ofertowa brutto - 60%, Gwarancja (KPC-1) - 40%, ww. oferty jako ważne dla każdej z części zamówienia uznane zostały za najkorzystniejsze, gdyż uzyskały największą liczbę punktów łącznie w przejętych kryteriach oceny ofert.

  1. Informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 pkt. 5 i 6 – nie dotyczy
  2. Unieważnienie postępowania – nie dotyczy.

POUCZENIE:

Zamawiający informuje, że na podstawie Art. 94. ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym faksem, po wypełnieniu formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ.

Zgodnie z art. 180. ust. 2 ww. ustawy wniesienie odwołania do Prezesa Izby przysługuje na czynności wymienione ww. przepisie.

Burmistrz

Aneta Potoczna

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.6.2018 z dnia 18.12.2018r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:18.12.2018 14:39
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:18.12.2018 15:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 76