Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

Znak sprawy: ZP.271.5.2018

Kudowa-Zdrój, 26-11-2018 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 1 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Kudowa-Zdrój" zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22-10-2018 pod numerem 637488-N-2018, jako najkorzystniejsza wybrana została Oferta nr 1. złożona przez Bank Spółdzielczy w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 4, 57-300 Kłodzko, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym Cena oferty: 98; Termin uruchomienia: 2

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną ofertom punktacją w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją.

Oferta nr 1. Bank Spółdzielczy w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 4, 57-300 Kłodzko,

liczba uzyskanych pkt: 100 w tym Cena oferty: 98; Termin uruchomienia: 2

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Ponieważ w niniejszym postępowaniu ważna oferta wpłynęła od 1 Wykonawcy, kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionymi w SIWZ tj. najniższa cena: 98%, termin uruchomienia: 2%, ww. oferta jako ważna uznana została za najkorzystniejszą, gdyż uzyskała największą liczbę punktów łącznie w przejętych kryteriach oceny ofert.

  1. Informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 pkt. 5 i 6 – nie dotyczy
  2. W zamówieniu nie wystąpiły przesłanki do unieważnienia postępowania.

POUCZENIE:

Ponieważ w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono jedną ofertę, na podstawie Art. 94. ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, lub drogą elektroniczną, po wypełnieniu przez Wykonawcę formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ. Zgodnie z art. 180. ust. 2 ww. ustawy wniesienie odwołania do Prezesa Izby przysługuje na czynności wymienione ww. przepisie.

BURMISTRZ

Aneta Potoczna

(Zamawiający)

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty. ZP.271.5.2018 z dnia 26.11.2018r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:26.11.2018 15:10
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:26.11.2018 15:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 57