Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

 

    Znak sprawy: ZP.271.05.2018

Kudowa -Zdrój, 29.10.2018 

 

Wyjaśnienia do wniosku nr 1 z dnia 24.10.2018

oraz informacja

 o zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Kudowa-Zdrój” zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22-10-2018 pod numerem 637488-N-2018.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w związku z wpłynięciem wniosku/zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak niżej, Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój, udziela następującej odpowiedzi i wyjaśnienia oraz wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ:

 1.  „Wykonawca” w związku z zamiarem przystąpienia do przetargu na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego dla Gminy Kudowa-Zdrój", zwraca się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 16 listopada 2018r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje Wykonawców, że wyraża zgodę na przedłużenie ustalonego w ogłoszeniu o zamówienia oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminu składania ofert do 16-11-2018 niezbędnego do przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej Zamawiającego w tym oceny finansowej oraz analizy stanu prawnego przedmiotu finansowania oraz Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający informuje zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

 1. Termin składania ofert do 16-11-2018. Godziny, miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. W związku z powyższym:

ustęp 12 pkt 1  SIWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5) do 16.11.2018 r.  do godz. 13.00 i oznakować w następujący sposób:

Gmina Kudowa-Zdrój,

ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój

„„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Kudowa-Zdrój.”

Nie otwierać przed dniem 16.11.2018 r. do godz. 13.15

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

ustęp 12 pkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi na jawnym otwarciu ofert w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój; 57-350 Kudowa-Zdrój; ul. Zdrojowa 24; (pok. 13)  w dniu 16.11.2018 r.  o godz. 13.15.

 1. Termin uruchomienia nie później niż do 12.12.2018 roku oraz okres kredytowania  od 12.12.2018 roku do 31.12.2027 roku. (w części I SIWZ ust. 3 „opis przedmiotu zamówienia” i w ust. 13 pkt.  3. „Sposób obliczenia ceny zamówienia”  oraz w części III/1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Warunki udzielenia kredytu”)
 2. Ustęp 14 „ Opis poprawiania omyłek oraz odrzucenia oferty „ pkt. 2 tiret 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty jak przyjęcie do wyliczeń innego niż wskazanego, okresu rozliczeniowego. W takiej sytuacji Zamawiający poprawi ofertę poprzez wpisanie okresu zgodnego z wymaganiami Zamawiającego w SIWZ z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 1. Zamawiający uzupełnia CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (w części III/2) SIWZ o otrzymaną do Regionalnej Izby Obrachunkowej opinię o możliwości spłaty kredytu długoterminowego oraz sprawozdania budżetowe za III kw. 2018 r.
 2. W związku ze zmianą termin uruchomienia kredytu nie później niż do 12.12.2018 roku oraz okresu kredytowania  od 12.12.2018 roku do 31.12.2027 roku załącznik nr 2 do SIWZ „Zestawienie wyliczenia ceny ofertowej za udzielenie kredytu wraz z harmonogramem spłat” otrzymuje brzmienie jak poniżej:

Załącznik nr 2

................................................................................                                                       ....................................................................

(pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/

Nazwa, imię i nazwisko, adres  Wykonawcy)                                                                                                                                             (miejscowość i data)

 

Zestawienie wyliczenia ceny ofertowej dot. obsługi i udzielenia kredytu w kwocie 3.402.883,07 zł
wraz z harmonogramem spłat

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

Koszty obsługi / odsetki *

( zł )

Spłaty częściowe   

***

Kwota niespłaconego kapitału na ostatni dzień miesiąca /kwartału/ roku

 

01

02

03

1. Kwota kredytu

3.402.883,07 zł

 

 

 

2. Prowizja (Pp)****

…………....   %

…………………. zł

 

3. Opłaty i  inne podobne świadczenia ** (Oi) ...............(jakie)

 

……………….. zł

 

4. Stopa oprocentowania

(WIBOR 3M  na dzień 08.10.2018 r.

1,72 % + marża banku…….……….)

…………....   %

 

 

 

12.12.2018 – 31.12.2018 ( 20 dni )

 

0,00  zł

3.402.883,07  zł

01.01.2019 - 31.12.2019 (365 dni)

 

1.680.068,54  zł

1.722.844,53  zł

01.01.2020 - 31.12.2020 (366 dni)

 

0,00  zł

 1.722.844,53 zł

01.01.2021 - 31.12.2021 (365 dni)

 

0,00  zł

1.722.844,53 zł

01.01.2022 - 31.12.2022 (365 dni)

 

0,00  zł

1.722.844,53 zł

01.01.2023 - 31.12.2023 (365 dni)

 

0,00 zł

1.722.844,53 zł

01.01.2024 - 31.12.2024 (366 dni)

 

0,00  zł

1.722.844,53 zł

01.01.2025 - 31.12.2025 (365 dni)

 

0,00  zł

1.722.844,53 zł

01.01.2026 - 31.12.2026 (365 dni)

 

400.000,00  zł

1.322.844,53 zł

01.01.2027 - 31.12.2027 (365 dni)

 

1.322.844,53  zł

0,00 zł

5. Razem odsetki (Ko)

 

……………………… zł

 

 

 1. RAZEM ŁĄCZNA CENA OFERTY w zł
  (poz. 2+3+5) w kolumnie 01
  Co=Ko+Pp+Oi

……………………………………….. zł

 

 

 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………….…………

 

 

.......................................................................                                    ...........................................................................

(Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy                                     (Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

 

 

Uwagi do sposobu sporządzenia :

” Zestawienia wyliczenia ceny ofertowej dot. obsługi i udzielenia kredytu w kwocie 3.402.883,07 zł

wraz z harmonogramem spłat”

 

*        wzór obliczenia kosztu oprocentowania kredytu to:

dla okresu od 12.12.2018 - 31.12.2018 – 3.402.883,07 zł x * …….% / 365 dni x 20 dni

dla okresu od 01.01.2019 - 31.12.2019 – 3.402.883,07 zł x * …….% / 365 dni x 365 dni

dla okresu od 01.01.2020 - 31.12.2020 – 1.722.844,53 zł x * …….% / 366 dni x 366 dni

dla okresu od 01.01.2021 - 31.12.2021 – 1.722.844,53 zł x * …….% / 365 dni x 365 dni

dla okresu od 01.01.2022 - 31.12.2022 – 1.722.844,53 zł x * …….% / 365 dni x 365 dni

dla okresu od 01.01.2023 - 31.12.2023 – 1.722.844,53 zł x * …….% / 365 dni x 365 dni

dla okresu od 01.01.2024 - 31.12.2024 – 1.722.844,53 zł x * …….% / 366 dni x 366 dni

dla okresu od 01.01.2025 - 31.12.2025 – 1.722.844,53 zł x * …….% / 365 dni x 365 dni

dla okresu od 01.01.2026 - 31.12.2026 – 1.722.844,53 zł x * …….% / 365 dni x 365 dni

dla okresu od 01.01.2027 - 31.12.2027 – 1.322.844,53 zł x * …….% / 365 dni x 365 dni

 

 

**       w przypadku ustanowienia opłat i innych podobnych świadczeń prosimy o ich wymienienie

***     przyjęto założenie, że spłata kredytu nastąpi w ostatnim dniu roku

****    nie więcej niż 0,5 % od kwoty kredytu

 

Burmistrz
Piotr Maziarz

 

Wyk. w 1 egz. IB/MK

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyjaśnienia do wniosku nr 1 - ZP.271.5.2018 z dnia 29-10-2018r oraz zmiana treści SIWZ
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:29.10.2018 12:39
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:29.10.2018 12:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 61