Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

ZP.271.5.2018

Kudowa Zdrój, dnia 29-10-2018r.

Kudowa-Zdrój:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 637488-N-2018
Data: 22/10/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kudowa-Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 89071792900000, ul. ul. Zdrojowa  24, 57350   Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 661 926, e-mail kudowa@kudowa.pl, faks 748 661 351.
Adres strony internetowej (url): www.kudowa.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie do 3.402.883,07 PLN na: 1). spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów (w tym refundacje dokonanych spłat ) – 850.000,00 zł, 2). wyprzedzające finansowanie (prefinansowanie) zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej ( w tym refundacje poniesionych wydatków) – 2.552.883,07 zł. Uruchomienie zgodnie z ofertą nie później niż do 30.11.2018 roku Okres kredytowania do 31.12.2027 roku. Spłata odsetek nastąpi w okresach kwartalnych począwszy od IV kwartału 2018 z terminem płatności na ostatni dzień roboczy każdego lub ostatni dzień każdego kwartału i liczona będzie od kwoty pozostałej do spłaty. Odsetki naliczone od daty uruchomienia kredytu do dnia 31.12.2018 spłacone będą do 31.12.2018 roku. Przy naliczeniu odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w miesiącu a rok obrachunkowy liczy 365/366 dni. Oprocentowanie kredytu liczone będzie wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla kwartalnych złotowych depozytów międzybankowych ( 3M) skorygowane o marżę banku. Zmienna stawka WIBOR 3M będzie ustalana wg notowania na 2 dni robocze lub 2 dni poprzedzające pierwszy i kolejny okres odsetkowy. Marża banku ma charakter stały przez cały okres obowiązywania umowy. Dla potrzeb wyliczenia ceny oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z 08.10.2018 roku tj. 1,72 % oraz okres kredytowania od 30.11.2018 roku do 31.12.2027 roku. Spłata kapitału nastąpi w trzech ratach: - do 31.12.2019 roku – 1.680.038,54 zł po otrzymaniu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej, - do 31.12.2026 roku – 400.000,00 zł , - do 31.12.2027 roku – 1.322.844,53 zł w tym 872.844,53 zł (cześć krajowa). Prowizja za uruchomienie kredytu nie powinna być wyższa niż 0,5 % kwoty kredytu. Prowizja, opłaty i inne podobne świadczenia za uruchomienie kredytu płatne będą jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu. Koszty obsługi kredytu (cenę ofertową) stanowią prowizja, opłaty i odsetki i inne podobne świadczenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” zawarty jest w części III SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie do 3.402.883,07 PLN na: 1). spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów (w tym refundacje dokonanych spłat ) – 850.000,00 zł, 2). wyprzedzające finansowanie (prefinansowanie) zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej ( w tym refundacje poniesionych wydatków) – 2.552.883,07 zł. Uruchomienie zgodnie z ofertą nie później niż do 12.12.2018 roku Okres kredytowania do 31.12.2027 roku. Spłata odsetek nastąpi w okresach kwartalnych począwszy od IV kwartału 2018 z terminem płatności na ostatni dzień roboczy każdego lub ostatni dzień każdego kwartału i liczona będzie od kwoty pozostałej do spłaty. Odsetki naliczone od daty uruchomienia kredytu do dnia 31.12.2018 spłacone będą do 31.12.2018 roku. Przy naliczeniu odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w miesiącu a rok obrachunkowy liczy 365/366 dni. Oprocentowanie kredytu liczone będzie wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla kwartalnych złotowych depozytów międzybankowych ( 3M) skorygowane o marżę banku. Zmienna stawka WIBOR 3M będzie ustalana wg notowania na 2 dni robocze lub 2 dni poprzedzające pierwszy i kolejny okres odsetkowy. Marża banku ma charakter stały przez cały okres obowiązywania umowy. Dla potrzeb wyliczenia ceny oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z 08.10.2018 roku tj. 1,72 % oraz okres kredytowania od 12.12.2018 roku do 31.12.2027 roku. Spłata kapitału nastąpi w trzech ratach: - do 31.12.2019 roku – 1.680.038,54 zł po otrzymaniu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej, - do 31.12.2026 roku – 400.000,00 zł , - do 31.12.2027 roku – 1.322.844,53 zł w tym 872.844,53 zł (cześć krajowa). Prowizja za uruchomienie kredytu nie powinna być wyższa niż 0,5 % kwoty kredytu. Prowizja, opłaty i inne podobne świadczenia za uruchomienie kredytu płatne będą jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu. Koszty obsługi kredytu (cenę ofertową) stanowią prowizja, opłaty i odsetki i inne podobne świadczenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” zawarty jest w części III SIWZ

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-11-06, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-11-16, godzina: 13:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.6)
W ogłoszeniu jest: 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5) do 06.11.2018 r. do godz. 13.00 i oznakować w następujący sposób: Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Kudowa-Zdrój.” Nie otwierać przed dniem 06.11.2018 r. do godz. 13.15 i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 2. Otwarcie ofert nastąpi na jawnym otwarciu ofert w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój; 57-350 Kudowa-Zdrój; ul. Zdrojowa 24; (pok. 13) w dniu 06.11.2018 r. o godz. 13.15. 3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5) do 16.11.2018 r. do godz. 13.00 i oznakować w następujący sposób: Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Kudowa-Zdrój.” Nie otwierać przed dniem 16.11.2018 r. do godz. 13.15 i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 2. Otwarcie ofert nastąpi na jawnym otwarciu ofert w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój; 57-350 Kudowa-Zdrój; ul. Zdrojowa 24; (pok. 13) w dniu 16.11.2018 r. o godz. 13.15. 3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.10.2018r.

 

BURMISTRZ

Piotr Maziarz

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - ZP.271.5.2018 z dnia 29-10-2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:29.10.2018 12:36
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:29.10.2018 12:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 70