Ogłoszenie - I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w gminie Kudwa-Zdrój, obręb Słone w rejonie ul. Wrzosowej

OGŁOSZENIE

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2018  r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz.1000, poz. 1089)  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia  14  września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

BURMISTRZ  MIASTA  KUDOWA - ZDRÓJ
ogłasza
I przetargi ustne nieograniczone

na  sprzedaż   n/w  nieruchomości  gruntowych,  położonych  w   Gminie  Kudowa -  Zdrój,  obręb  Słone  w rejonie ul. Wrzosowej, dla których w Sądzie Rejonowym w Kłodzku  prowadzona jest księga wieczysta SW1K/00061790/8, z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo niskiej  intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, inne usługi. Wykonanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej  umożliwiającej realizację inwestycji nastąpi do końca  2019 r., droga utwardzona zostanie do końca 2020 roku. Istnieje możliwość uzyskania gazu z sieci średniego ciśnienia przebiegającej w ul. Pogodnej.  Istnieje możliwość wpięcia do sieci energetycznej. Rozprowadzenie wód opadowych  winno zostać wykonane indywidualnie przez inwestora w granicach swojej działki.  Działki   wolne są od obciążeń   i zadłużeń. Działki  posiadają  dostęp  do  drogi publicznej

1)          działka nr  701/30  (AM-7), obr. Słone, o pow. 691 m2, cena wywoławcza  62 000 zł;
2)          działka nr  701/31  (AM-7), obr. Słone, o pow. 830 m2, cena wywoławcza  74 000 zł;
3)          działka nr  701/32  (AM-7), obr. Słone, o pow. 875 m2, cena wywoławcza  78 000 zł;
4)          działka nr  701/11  (AM-7), obr. Słone, o pow. 817 m2, cena wywoławcza  73 000 zł;
5)          działka nr  701/12  (AM-7), obr. Słone, o pow. 759 m2, cena wywoławcza  68 000 zł;
6)          działka nr  701/13  (AM-7), obr. Słone, o pow. 618 m2, cena wywoławcza  56 000 zł;
7)          działka nr  701/14  (AM-7), obr. Słone, o pow. 685 m2, cena wywoławcza  62 000 zł;
8)          działka nr  701/15  (AM-7), obr. Słone, o pow. 654 m2, cena wywoławcza  59 000 zł;

Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23%.
                                           

Przetargi odbędą się w dniu 22 sierpnia 2018 r.   pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie – Zdroju:
o godz.  10.00. – dz. nr 701/30;     o godz. 10.30. – dz. nr 701/31;     o godz. 11.00. – dz. nr 701/32;    
o godz. 11.30. –  dz. nr 701/11;     o godz. 12.00. – dz. nr 701/12;     o godz. 12.30. – dz. nr 701/13;
o godz. 13.00. –  dz. nr 701/14;     o godz. 13.30. - dz. nr 701/15.

Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu  na sprzedaż  działki jest   wpłata   wadium   w  wysokości  20 % jej ceny wywoławczej  przelewem  na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa -  Zdrój najpóźniej do 16.08.2018 r.  Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  

W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie stosownej pisemnej zgody współmałżonka; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.
    Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Jeżeli  osoba  ustalona  jako  Nabywca  nieruchomości  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości.  Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.
    Przetarg  może  być  odwołany  z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargach umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa - Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.
    Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 862 17 10.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie - I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w gminie Kudwa-Zdrój, obręb Słone w rejonie ul. Wrzosowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.07.2018 12:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż