Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej przy ul. Nad Potokiem

OGŁOSZENIE
        

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2018  r. poz. 121, poz. 50, poz.650, poz.1000)  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia 14  września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U.  z 2014 r., poz. 1490)

BURMISTRZ  MIASTA  KUDOWA - ZDRÓJ
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony

   na  sprzedaż   n/w   nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym,  położonej  przy ul. Nad Potokiem  w   Gminie  Kudowa -  Zdrój,  obręb  Zakrze.  Księga wieczysta nr SW1K/00060491/5.  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zadłużeń. Działka w kształcie prostokąta, na której posadowiony jest budynek posiadający pięć pomieszczeń garażowych i strych; mający dostęp do drogi publicznej. Obiekt jest wyposażony w starą instalację elektryczną (zdemontowane liczniki); budynek jest w złym stanie technicznym.

Przeznaczenie nieruchomości w m.p.z.p.: tereny komunikacji (oznaczone symbolem K).

- działka nr  64/14  (AM-3) o pow. 123 m2, zabudowana budynkiem parterowym bez podpiwniczenia

cena wywoławcza nieruchomości wynosi  52 100 zł;

                                           
Przetarg odbędzie się    8.08.2018  r.  o godz. 11.00.  pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju.

Warunkiem   przystąpienia  do przetargu  jest wpłata wadium   w  wysokości 20% ceny wywoławczej, tj. 10 420 zł  w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub  przelewem  na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa -  Zdrój  najpóźniej do  3.08.2018 r.  Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  


W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie  pisemnej zgody współmałżonka do wzięcia udziału w przetargu w jego imieniu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność. W przypadku osób reprezentujących osoby prawne – stosowne dokumenty potwierdzające reprezentację podmiotu
    Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Jeżeli  osoba  ustalona  jako  Nabywca  nieruchomości  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości.  Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.
    Przetarg  może  być  odwołany  z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargach umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa - Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.
    Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie - Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 8621710.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej przy ul. Nad Potokiem
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.07.2018 10:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż