wersja do wydruku Arkadiusz Sip 23.05.2018 14:51

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę czterech słupków parkingowych automatycznych w ramach projektu pod nazwą: Ochrona klimatu Gór Stołowych-ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami Edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój” wraz z ich montażem.

 Kudowa-Zdrój 23.05.2018

 

   ZAPYTANIE OFERTOWE   NR RPiOŚ.7021.8.2.2018.KK.2

na dostawę czterech słupków parkingowych automatycznych w ramach  projektu pod nazwą: Ochrona klimatu Gór Stołowych-ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami Edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój” wraz z ich  montażem.

 

Nr projektu: 00125-6935-UM0110124/17

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury”.

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24

Tel. 74 8621717

Fax.74 8661351

kudowa@kudowa.pl

 

 

 

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:

Pan Piotr Schab Tel. +48 74  862 17 21

Pan Henryk Urbanowski Tel. +48 74 862 17 06

pytania w formie elektronicznej należy kierować na adres

k.svoboda@kudowa.pl

 

II. TRYB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców na podstawie art. 43a ust.6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.

Niniejsze ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie ARiMR www.portalogloszen.arimr.gov.pl

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dostawa słupków z montażem– kod CPV 34928460-0    Słupki drogowe

kod CPV 45233290-8           Instalowanie znaków drogowych

kod CPV 45316213-1           Instalowanie oznakowania drogowego

kod CPV 45316210-0           Instalowanie urządzeń kontroli ruchu drogowego

 

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa słupków drogowych hydraulicznych (2 x 2szt.) sterowanych pilotem (10 szt.) i kartą zbliżeniową (10 szt.) oraz poprzez zaszyfrowaną sieć internetową wraz z kieszeniami montażowymi (2x 2szt.), pokrywami serwisowymi (2x 2szt.), grzałkami do słupków (2x 2szt.) oraz centralami sterującymi (2 szt.) W centralkach wbudowane zasilanie awaryjne, akumulatory będą ładowane w godzinach wieczornych siecią z latarni oświetleniowych. Jedna szafa sterująca na dwa słupki.

Szczegóły:

 1. działanie słupków sygnalizowane akustycznie oraz przez zewnętrzny pierścień, podświetlony lampą LED;
 2. ruchomy zespół napędowy umożliwiający wyciagnięcie go ze słupka podnosząc za uchwyt;
 3. cylinder przesuwany po podwójnej szynie;
 4. słupki z automatycznym zwolnieniem blokady cylindra w przypadku awarii zasilania
 5. cylinder ze stali nierdzewnej w kolorze srebrnym;
 6. złącza i puszki połączeniowe posiadające klasę ochrony co najmniej IP67;
 7. wysuw cylindra 600 mm
 8. średnica cylindra ∅140,7/∅194,7
 9. grubość cylindra 7 mm
 10. wykończenie powierzchni głowicy z powłoki antykorozyjnej
 11. zespół napędu hydraulicznego  -zasilanie 230 VAC+6%-10%; 50 Hz
 12. odporność na uderzenia- min. 9 000J
 13. odporność na wyłamanie-min. 130 000J
 14. kieszeń montażowa z okrągłych profili
 15. kabel do podłączenia słupka do jednostki sterowania FG70R-0,6/1 kV-16G-1,5
 16. temperatura otoczenia pracy -15˚C/+55˚C
 17. sterowanie słupkami za pomocą pilota, karty zbliżeniowej i zaszyfrowaną siecią internetową.

 

Montaż słupków                                                                                                          

Szczegółowy opis:

Wykonawca zdemontuje istniejące na działce oznaczonej nr 29 obręb Stary Zdrój dwa szlabany i zamontuje cztery słupki hydrauliczne wraz z centralami sterującymi. W ramach montażu należy wykonać wykop, odwodnienie sączkowe żwirem, ręczne zagęszczenie gruntu, betonowanie, wyłożenie wokół słupków 1m x 1m kostką granitową 5x5 na podsypce cementowo-piaskowej, wywóz urobku.

Wykonawca wykona w ramach montażu przyłącze energetyczne sieci 230 V prądu zmiennego, z najbliższej latarni oświetleniowej do centrali sterującej, celem ładowania akumulatora zasilania awaryjnego. Długość przyłącza od 5 do 8 metrów (podziemne). Przyłącza-2 sztuki.

Uwaga:

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w opisie zapytania służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych. 

Mapa z lokalizacją słupków stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1.Wykonawca przygotowuje ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2.Oferent dołącza do formularza ofertowego dokumenty wskazane w punkcie VI

3.Ofertę należy sporządzić w języku polskim, drukowanymi literami bądź pismem maszynowym.

4.Oferta musi być podpisana przez oferenta lub pełnomocnika.

5.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem :”Zapytanie ofertowe nr RPiOŚ.7021. 8.2.2018.KK.2 w terminie do 06.06.2018 do godz. 12.00 w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 5) Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju bądź listownie (o zachowanym terminie decyduje data doręczenia do siedziby Zamawiającego )

6.Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

7.Oferty nieczytelne, nie zawierające wszystkich informacji z formularza ofertowego, niepodpisane lub podpisane przez nieuprawnioną osobę, niezawierające wymienionych w punkcie VI załączników, nieuzupełnione po wezwaniu zamawiającego-nie będą rozpatrywane.

8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania oferentów do składania wyjaśnień i uzupełniania dokumentów określonych w VI pkt. 2- 4.

 

VI. DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY.

1.Atest na słupki, centrale oraz montaż-aprobaty techniczne.

2.Pełnomocnictwo-jeżeli dotyczy.

3.Odpis z właściwego rejestru lub ewidencji (KRS lub CEiDG)  nie starszy niż miesiąc.

4. Oświadczenia o wzajemnych powiązaniach osobowych lub kapitałowych –załącznik nr 2 do zapytania.

 

VII. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

a)  cena 80%, wg wzoru:

(oferta z najniższą cena brutto

(----------------------------------------  x 100) x waga kryterium tj. 80%= C

(cena brutto oferty badanej

C-stanowi wartość punktową badanej oferty

b) gwarancja-maksymalnie 20 punktów:

 24 miesiące- 0 pkt

 36 miesięcy-10 pkt

 48 miesiecy-20 pkt

G-stanowi wartość punktową badanej oferty

c) za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (L) obliczoną na podstawie wzoru:

L=C+G

d)Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

e)Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans L , oferent na wezwanie zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia oferty cenowej nie wyższej niż zaproponowana w ofercie.

 

VIII. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

1.Treść oferty nie odpowiada zapytaniu ofertowemu.

2.Oferta lub oferent nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym.

3.Oferta została złożona po terminie.

4.Oferta została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami, o których w art.43a ust.4 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016r. poz. 349 z późn. zm.).

5.Oferta została złożona bez wymaganych dokumentów.  

6.Oferta lub załączniki pozostały bez podpisu uprawnionego podmiotu.

 

IX. O wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert, niezłożeniu żadnej oferty bądź zakończeniu postępowania bez wyboru oferty, Zamawiający zawiadomi Oferentów poprzez umieszczenie informacji na stronie, na której opublikowano zapytanie.

 

X. Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyny bądź zakończyć postępowanie bez wyboru oferty. Na czynność Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

 

XI. ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY.

Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w przypadku:

 1. gdy zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy;
 2. wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w treści umowy;
 3. zaistnienia przyczyn niezależnych od działania stron umowy, które uniemożliwiają realizację umowy w pierwotnej treści.

 

XII. ZAŁĄCZNIKI

 

1.Formularz ofertowy.

2.Wzór oświadczenia.

3.Wzór umowy.

4.Mapa z lokalizacją słupków.

 

 

Z up.Burmistrza

Edyta Bubińska

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę czterech słupków parkingowych automatycznych w ramach projektu pod nazwą: Ochrona klimatu Gór Stołowych-ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami Edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój” wraz z ich montażem.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.05.2018 14:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż