Marek Kot 02.11.2016 15:04

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty-ZP.271.7.2016 z dnia 02.11.2016r.

Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

    Znak sprawy: ZP.271.7.2016

Kudowa-Zdrój, 02.11.2016r. 

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 2 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu pn. „Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie miasta Kudowa-Zdrój w sezonie 2016/2017", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 14-10-2016 pod numerem 324184-2016:

  1. Na poszczególne części zamówienia, jako najkorzystniejsze wybrane zostały następujące oferty:

Oferta nr 3. Część nr 1.  USŁUGI  DROGOWE, ROLNICZE I LEŚNE Jakub Kowalski,
ul. Brzozowie 23, 57-350 Kudowa-Zdrój,
liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40   

Oferta nr 1. Część nr 2.  NOIR Firma Ogólnobudowlana Michał
Fugowski, ul. Kościuszki 67, 57-350 Kudowa-Zdrój,
liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40   

Oferta nr 1. Część nr 3.  NOIR Firma Ogólnobudowlana Michał Fugowski,
ul. Kościuszki 67, 57-350 Kudowa-Zdrój,
liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40   

Oferta nr 1. Część nr 4.  NOIR Firma Ogólnobudowlana Michał Fugowski,
ul. Kościuszki 67, 57-350 Kudowa-Zdrój,
liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40   

Oferta nr 3. Część nr 5.  USŁUGI  DROGOWE, ROLNICZE I LEŚNE Jakub Kowalski,
ul. Brzozowie 23, 57-350 Kudowa-Zdrój,
 liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40   

Oferta nr 2. Część nr 6.  ŚCINKA Drewna Hodowla i Pielęgnacja Lasu Przemysław Zając,
ul. Jakubowice 22, 57-350 Kudowa-Zdrój,
liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40   

UZASADNIENIE WYBORU:

W niniejszym postępowaniu ważne oferty wpłynęły od 3  Wykonawców w tym w cz. nr 1 - 1 oferta,  w cz. nr 2 – 1 oferta w cz. nr 3 - 1 oferta w cz. nr 4 - 1 oferta w cz. nr 5 - 1 oferta w cz. nr 6 - 1 oferta. Kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionym w SIWZ tj. cena oferty (60%) oraz czas reakcji: KPC-1 (40%), ww. oferty dla każdej z części zamówienia uznane zostały za najkorzystniejsze gdyż uzyskały największą liczbę punktów łącznie w przejętych kryteriach oceny ofert.

  1. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania - brak
  2. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – brak
  3. Informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 pkt. 5 i 6 – nie dotyczy
  4. W żadnej z części zamówienia nie wystąpiły przesłanki do unieważnienia postępowania.

 

Burmistrz

Piotr Maziarz

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty-ZP.271.7.2016 z dnia 02.11.2016r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Marek Kot
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.11.2016 15:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.11.2016 15:11Edycja dokumentu (Marek Kot)
02.11.2016 15:11Edycja dokumentu (Marek Kot)
02.11.2016 15:04Utworzenie dokumentu. (Marek Kot)