Marek Kot 24.10.2016 14:09

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. ZP.271.7.2016 z dnia 24.10.2016

Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: ZP. 271.7.2016

Kudowa-Zdrój, 24.10.2016 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie miasta Kudowa-Zdrój w sezonie 2016/2017", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 14-10-2016 pod numerem 324184-2016.

Na podstawie art.  86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 24.10.2016 o godz. 11.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Postępowanie prowadzone jest z podziałem na 6 części: Część nr 1 - BRZOZOWIE; Część nr 2 - DROGA NA KARŁÓW; Część nr 3 - CZERMNA-PSTRĄŻNA; Część nr 4 - PSTRĄŻNA-BUKOWINA; Część nr 5 - OSIEDLE MONIUSZKI; Część nr 6 - KUDOWA-JAKUBOWICE. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana została kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 576 880,00 zł łącznie w tym na poszczególne części zamówienia:

 

Nr części

1

2

3

4

5

6

Kwota w zł

57 740,00

126 380,00

140 740,00

117 210,00

52 520,00

82 290,00

  1. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 ofert/y w zamkniętych i opisanych kopertach, które parafowano i oznaczono numerami tj.:

Nr oferty

Nr części

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania
f-ry, cykl miesięczny)

1

2

NOIR Firma Ogólnobudowlana Michał Fugowski, ul.Kościuszki 67,
57-350 Kudowa-Zdrój

125 532,00

2017-04-30

Nie żądano

30 dni

1

3

NOIR Firma Ogólnobudowlana Michał Fugowski, ul.Kościuszki 67,
57-350 Kudowa-Zdrój

139 788,00

2017-04-30

Nie żądano

30 dni

1

4

NOIR Firma Ogólnobudowlana Michał Fugowski, ul.Kościuszki 67,
57-350 Kudowa-Zdrój

116 424,00

2017-04-30

Nie żądano

30 dni

2

6

ŚCINKA Drewna Hodowla i Pielęgnacja Lasu Przemysław Zając ,
ul. Jakubowice 22, 57-350 Kudowa-Zdrój

80 907,00

2017-04-30

Nie żądano

30 dni

3

1

USŁUGI  DROGOWE, ROLNICZE I LEŚNE Jakub Kowalski,
ul. Brzozowie 23, 57-350 Kudowa-Zdrój

89 640,00

2017-04-30

Nie żądano

30 dni

4

5

USŁUGI  DROGOWE, ROLNICZE I LEŚNE Jakub Kowalski,
ul. Brzozowie 23, 57-350 Kudowa-Zdrój

81 540,00

2017-04-30

Nie żądano

30 dni

Zamawiający uprzejmie przypomina o ustawowym obowiązku złożenia przez Wykonawców OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej - sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ,
 

Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. ZP.271.7.2016 z dnia 24.10.2016
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Marek Kot
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.10.2016 14:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.10.2016 14:41Edycja dokumentu (Marek Kot)
24.10.2016 14:18Edycja dokumentu (Marek Kot)
24.10.2016 14:09Utworzenie dokumentu. (Marek Kot)