Administrator Systemu 28.10.2015 15:14

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty-ZM.271.3.2015, „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU i INNYCH INTERESÓW GMINY KUDOWA-ZDRÓJ”

Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

Znak sprawy: ZM.271.3.2015

Kudowa-Zdrój, 28.10.2015 

 

ZAWIADOMIENIE  

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 1,2 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie pn.: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU i INNYCH INTERESÓW GMINY KUDOWA-ZDRÓJ” zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09‑10-2015 pod numerem 148079-2015, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w poszczególnych częściach zamówienia, kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionym w SIWZ tj.:

Nr części

Nazwa

Kryteria oceny ofert i wagi w %

Cena oferty

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Część nr 1

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kudowa-Zdrój

80%

20%

Część nr 2

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Kudowa-Zdrój

90%

10%

Część nr 3

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kudowa-Zdrój

90%

10%

 

jako najkorzystniejsze wybrano oferty następujących wykonawców:

  1. W Części nr 1. Oferta nr 2. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne we Wrocławiu, ul. Kazimierza Wielkiego 67, 50-077 Wrocław, 
  2. W Części nr 2. Oferta nr 1. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group, Oddział w Częstochowie, ul. Kawia 4/16, 42-200 Częstochowa,
  3. W Części nr 3. Oferta nr 1. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group, Oddział w Częstochowie, ul. Kawia 4/16, 42-200 Częstochowa. 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:

Nr oferty

Nr części

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty

w PLN

Punktacja w kryterium najniższa cena

Punktacja w kryterium klauzule dodatkowe

Punktacja łączna

2

1

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne we Wrocławiu,
ul. Kazimierza Wielkiego 67, 50-077 Wrocław

290 282,00

80

9

89

1

2

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group,
Oddział w Częstochowie,
ul. Kawia 4/16, 42-200 Częstochowa

32 256,00

90

5,5

95,5

1

3

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group,
Oddział w Częstochowie,
ul. Kawia 4/16, 42-200 Częstochowa

5 000,00

90

0

90

 

UZASADNIENIE WYBORU:

W niniejszym postępowaniu ważne/a oferta/y wpłynęła/a od 2  Wykonawcy/ców w tym w cz. nr 1 - 1 oferta

 w cz. nr 2 - 1 oferta w cz. nr 3 - 1 oferta. Kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionymi w SIWZ, ww. oferty dla każdej z części zamówienia uznane zostały za najkorzystniejsze, gdyż uzyskały najwyższe łączne ilości punktów z obu kryteriach oceny ofert.   

POUCZENIE:

Na podstawie Art. 94. ust. 2 pkt. 1a ustawy zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, po wypełnieniu formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ. Zgodnie z art. 180. ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) wniesienie odwołania do Prezesa Izby przysługuje tylko na czynności wymienione ww. przepisie.

 

Burmistrz

Piotr Maziarz

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty-ZM.271.3.2015, „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU i INNYCH INTERESÓW GMINY KUDOWA-ZDRÓJ”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.10.2015 15:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.10.2015 15:14Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)